English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ اقتصاد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] 
2005-03-13 23:05:25
دوستان گرامی!
آيا در فهرست ثروتمند ترين اشخاص جهان که چندی قبل مجله «فوربس» نشر کرده افغان است؟
جوابلطيف6398
2005-03-11 22:29:39
با سلام.
اگر راست است من هم طلب آمرزش برايش دارم. خداوند همه ما را بيا مرزد.
جوابحسين6339
2005-03-11 22:16:36
حسين:
آغای غوربندی فوت شدند.

روحش شاد باد.
جوابآصف6335
2005-03-11 13:14:51
سلام آقای غوربندي.
ما كحا برويم؟
جوابحسين6320
2005-02-06 12:58:56
علی غوربندی مسکو:
سرمايه طرف آرامی و ثبات سياسی ميرود!
جوابعمرازمسکو5344
2005-02-06 06:49:44
"اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است"
اصلاح قانون بانکداری افغانستان را حامد کرزی به امضا رساند
صندوق بين المللی پول، با انتشار گزارشی در کابل، رشد اقتصادی افغانستان را در سال گذشته مثبت ارزيابی کرده است.
برونو دوشاتزن (Bruno de Shaetzen) نماينده اين صندوق درکابل، عصر روز دوشنبه (22 سپتامبر) در يک نشست خبری گفت: "افغانستان در سال گذشته سی درصد رشد اقتصادی داشته است.
آقای دوشاتزن افزود: "ادامه اين روند نيازمند تامين امنيت سراسری در افغانستان است.
بهبود وضع کشاروزی افغانستان بعد از پايان يک دوره خشکسالی دراز مدت و نيز بازگشت آن دسته از پناهجويان افغان که سرمايه هايشان را در اين کشور به کار انداخته اند نيز از عواملی است که در رشد سی درصدی اقتصاد افغانستان موثر بوده است

نماينده صندوق بين المللی پول
برونو دوشارتزن تاکيد کرد: "اين گزارش رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته را سی درصد نشان می دهد."
نماينده صندوق بين المللی پول، کمکهای بين المللی را نيز در رشد اقتصادی افغانستان موثر دانست.
او گفت: "بهبود وضع کشاروزی افغانستان بعد از پايان يک دوره خشکسالی دراز مدت و نيز بازگشت آن دسته از پناهجويان افغان که سرمايه هايشان را در اين کشور به کار انداخته اند نيز از عواملی است که در رشد سی درصدی اقتصاد افغانستان موثر بوده است."
به نظر نماينده صندوق بين المللی پول در کابل، برای ادامه روند رشد اقتصاد افغانستان، بيش از همه بايد به تقويت بخش خصوصی توجه شود، اما او خاطر نشان می کند که تقويت بخش خصوصی و سرمايه گزاريهای کوچک و بزرگ، نيازمند تامين امنيت در افغانستان است.
آقای دوشارتزن گفت: "دولت افغانستان بايد تلاش کند تا اعتماد سرمايه گزاران و بازرگانان افغانی و خارجی را جلب کند."

او همچنين راه اندازی پول واحد و با ارزش در سراسر کشور وک اصلاح قانون بانکداری افغانستان ه سه روز پيش از سوی حامد کرزی رييس دولت انتقالی اين کشور به امضا رسيد، را از جمله گامهای مهمی در جهت توسعه اقتصادی افغانستان خواند.

در همين حال، شماری از کارشناسان معتقدند که در رشد نسبی اقتصاد افغانستان، برخی عوامل طبيعی و بيرونی مانند پايان خشکسالی های دراز مدت و نيز کمکهای جامعه جهانی، بيش از عواملی که نماينده صندوق بين المللی پول نام می برد موثر بوده است.

به نظر اين کارشناسان که رشد اقتصادی اعلام شده را کاذب می دانند، تا زمانی که در زمينه افزايش توليد داخلی و ارتقای ظرفيتهای تجارتی اين کشور اقدام در خور توجهی صورت نگيرد، اعلام اين ارقام چندان اميدوار کننده نيست
جوابعلی غوربندی مسکو5334
2005-02-06 06:46:33
افغانهای مقيم خارج، پنج ميليارد دلار سرمايه دارند

اتحاديه جهانی اقتصاد (IFC) می گويد: افغانهای مقيم خارج از کشور، پنج ميليارد دلار سرمايه دارند که در صورت انتقال سرمايه شان به افغانستان، می توانند نقش مهمی در بهبود اقتصاد کشورشان داشته باشند.
اين سرمايه برابر است با پولی که کشورهای جهان در کنفرانس توکيو برای کمک به بازسازی افغانستان در طول پنج سال وعده داده اند.

ثروت مهاجران : تنها افغانهای مقيم کشورهای عربی، نزديک به دو ميليارد دلار سرمايه دارند

اتحاديه جهانی اقتصاد

پيتر ويک رييس اتحاديه جهانی اقتصاد در اين جلسه از آن عده شهروندان افغان که در خارج از کشور به تجارت مشغولند خواسته است تا سرمايه هايشان را به افغانستان منتقل کنند.

در جلسه سالانه بانک جهانی در دوبی، علاوه بر مقامات بانک جهانی، وزيران دارايی کشورهای مختلف، به ويژه کشورهای کمک کننده به افغانستان، موسسات بين المللی اقتصادی و بازرگانان شرکت دارند.

شرکت کنندگان در اين جلسه، همچنين تقويت سرمايه گذاری خارجی را برای تسريع بازسازی افغانستان، يک نياز فوری دانستند.
جوابعلی غوربندی مسکو5333
2005-02-06 06:44:08
گزارش بانک جهانی از وضعيت اقتصادی افغانستان

بر اساس آمار ارايه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سرانه (سالانه) افغانها، 315 دلار است
بانک جهانی در گزارشی وضعيت اقتصادی افغانستان را ارزيابی کرده است.
اين نخستين گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان، از 25 سال گذشته است.

بانک جهانی در اين گزارش عناصر فقر، خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غير رسمی در افغانستان را به عنوان موانعی مطرح کرده که روند توسعه اقتصادی اين کشور در سه سال گذشته با آن مواجه بوده است.

به گفته ويليام برد، مشاور اقتصادی بانک جهانی و تهيه کننده اين گزارش، مشکلات امنيتی، ادامه قدرت جنگ سالاران، اعمال زور و سلطه طالبان که مخالف اصلاحات در دستگاه دولتی هستند بر برخی از مناطق، از جمله عوامل اصلی است که مانع گسترش حاکميت مرکزی و تقويت نهادهای دولتی در سرتاسر افغانستان شده است.

در اين گزارش کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمترين عاملی عنوان شده است که امنيت، روند سياسی و فعاليت های دولت را تحت تاثير قرار می دهد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، توليد و تجارت ترياک عمده ترين فعاليت اقتصادی در افغانستان بوده و جنگسالاران از روند کشت، توليد و قاچاق آن حمايت می کنند.

در اين گزارش آمده است که با توجه به اهميت اقتصادی ترياک که در حال حاضر يک سوم فعاليتهای اقتصادی در افغانستان را تشکيل می دهد، بايد برنامه های موثری آغاز شود تا در کنار اقدامات قانونی بر ضد قاچاقچيان و دست اندرکاران کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، به مردم بی بضاعت که وابسته به اقتصاد ترياک هستند کمک شود تا از اين وابستگی نجات يابند.

با اين حال، گزارش بانک جهانی تاکيد می کند که افغانستان برای از بين بردن مواد مخدر به فعاليتهای دراز مدت و حمايتهای دوامدار جامعه جهانی نياز دارد.

در افغانستان از اقتصاد غير رسمی به عنوان مکانيزم بقا استفاده می شود که بر اساس يافته های بانک جهانی، چنين اقتصادی زاييده عدم امنيت لازم و نبود خدمات عمومی در افغانستان بوده است.

نويسنده گزارش، اقتصاد افغانستان را رو به بهبود خوانده و اضافه می کند که 80 تا 90 درصد اقتصاد اين کشور، از جمله اقتصاد مواد مخدر، غيررسمی است.

بر اساس اين گزارش، دولت تاکنون نتوانسته عوايد داخلی را جمع آوری کند که اين امر مانع رشد کشور، تامين امنيت و عرضه خدمات اجتماعی در افغانستان شده است.

بر اساس آمار ارايه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سرانه (سالانه) افغانها، 315 دلار است.


در اين گزارش کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمترين عاملی عنوان شده است که امنيت، روند سياسی و فعاليت های دولت را تحت تاثير قرار می دهد

در اين گزارش پيشنهاد شده است که برای استفاده قانونی از نيروی اقتصاد غير رسمی، دولت می تواند از طریق فراهم آوری وامهای کوچک، توسعه همکاری ميان فعالان اقتصاد غير رسمی، ايجاد محیط بهتر برای سرمايه گذاران خصوصی و ايجاد ارتباط ميان بخشهای رسمی و غير رسمی، از اقتصاد غير رسمی حمايت کند.

در گزارش بانک جهانی آمده است که پيشرفت اقتصادی و سياسی بدون رفع نيازمنديهای اجتماعی مردم، از جمله زنان، ممکن نخواهد بود.

در اين گزارش بر راه اندازی برنامه های عمرانی ويژه زنان نيز تاکيد شده است.

با وجودی که بانک جهانی از تلاشهای دولت افغانستان در سه سال گذشته برای توسعه و تقويت نهادهای دولتی استقبال ميکند، در گزارش کنونی نوشته است که با وجود همه اين اصلاحات، کمکهای هنگفت خارجی مستقيماً برای حمايت از تلاشهای دولت به منظور تقويت نهاد های دولتی استفاده نشده است.

گزارش بانک جهانی عدم همکاری مستقیم جامعه جهانی با دولت افغانستان و وجود دستگاه دوم دولتی متشکل از مشاوران و کارمندان اداره های کمک کننده بين المللی را دو عامل اساسی ارزيابی کرده است که مانع فعاليتهای موثر دولت می شود.

فهرست اولويتهای کليدی برای بازسازی افغانستان نيز در اين گزارش گنجانده شده که تامين امنيت و حاکميت قانون و مبارزه با مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد.
جوابعلی غوربندی مسکو5332
2005-02-05 17:59:10
قلندر آغا به چواب شما که پاکستان چه دارد؟
من چند روز پیش ازکابل تا کراچی سفری تجارتی داشتم که می خواهم بگویم که این افغانستان است که هیچ ندارد یا نداریم ما فعلا همه چیز را ازپاکستان وارد می کنیم واردات ما در شش ماه گذشته به یک میلیارد و سه صد میلیون دالر کله می زند.
پاکستان متخصص و تکنالوزی دارد صادرات پاکستان با اروپا و آمریکا میلیارد ها دالر است.
اول ما افغان ها برنج را از کجا وارد می کنیم حتی در مسکو؟
امید وارم ناراحت نشده باشید من می خواهم در وطن سرمایه گزاری کنم و فابریکه بسازم اگر شما یا دیگر دوستان سوال در باره سرمایه کذاری و قانون آن داشته باشند لطفا سوال کنند.
جوابعلی غوربندی مسکو5323
2005-01-27 11:32:56
Ahmad:
پاکستان چی دارد که خريداری شود، بجزء تقلب کاری
جوابقلندر5157
2005-01-27 01:57:54
جمهوری اسلامی ايران وعده کمک ۲۵۰ مليون دالر را برای بازسازی افغانستان داده است که طبق برنامه سالانه مبلغ ۵۰ مليون دالر آن در احيای مجدد سيستم برق راه کشاورزی به مصرف ميرسد .
ره نيک مردان آزاده گير .... چوايستاده ای دست افتاده گير .
اميد است که ايران با اين کمک اکتفا نکند ، دولت ما به کمک های بيشتری آنهم بلاعويض نياز دارد وازاين کمکی که وعده داده شده است سپاسگزاريم خيلی ممنون دست تان درد نکند
جواب/ ؟5153
2005-01-26 23:55:39
خالد:
az har jai kharedaree shawad ba joz pakistan lanate
جوابAhmad5150
2005-01-26 23:53:59
خالد:
Ne khalid jan man ehsasatee na shodom nazar ba jenayat hai ke ba ma hamsaya ha kardan haman europayee ha khob astan .
جوابAhmad5149
2005-01-26 21:29:57
سلام
جالب از دوستان ما درمورد بلند بودن قيمت های خانه و زمين در کابل چی فکر ميکنند. در بعضی مناطق کابل قيمت ها اروپارا جلو زده است، دليل اين بنظردوستان چی است.
جوابفهيم از الماتا5147
2005-01-26 15:20:15
Ahmad:
احساساتی نشويد، اين موضوع سياسی نه بل اقتصادی است، سوال در اين است که آيا مردم افغانستان توانايی خريداری مواد اروپايی را که هزينه ترانسپورت آن خيلی زياد خواهد شد، دارند يا خير. از سوی ديگر اکثرموادخام ساختمانی را اروپا خود از ممالک آسيايی خريداری می کند.
جوابخالد5136
2005-01-26 11:24:53
خالد:
Sag europayee ha sar pakistanee ha sharaf darad.Agar europe ha wa americayee ha na me budand hal tu chechakee me budee
جوابAhmad5128
2005-01-25 00:25:27
Ahmad:
من فکر ميکنم که منظور شما کشور پاکستان بايد باشد ، چراکه درتقلب پاکستانی ها درمنطقه از شهرت عظيمی برخوردار هستند .
بايد دولت نو پای ما با پاکستان هيچ رابطه سياسی واقتصادی وحتی دبپلوماسی نداشته باشد ، ومسير ترانزيتی را تا آسيای مرکزی بروی پاکستان ببندد چونکه بخاطر همين منفعت برای ویرانی کشورما، فابريکه طالب کشی ساخته است ، اين فابريکه فقط شيطان توليد ميکند .
درسالهای اخير يکی از عمده ترين صادرات پاکستان ( سبيل ستان ) به افغانستان طالب وملا بوده است که حاصل آن برای ما بربادی ويرانی فساد ، شرارت نفاق تفرقه چيز ديگری نبوده است .
اگرچه بنابر ضعف های اجتماعی فقر بيعدالتی که دامن گير پاکستان است برای ما هم زمينه وسيع برای احداث يک فابريکه طالب سازی فراهم است . بايد آقای کرزی درقندهار محلی را تدارک ببينند يا در خوست ومواد سوخت فابريکه ما پشتون های وزيرستان ، صوبه سرحد ، کويته .
بدليل اينکه پاکستان ازچنين قبيله وقوم فابريکه طالب سازی خود را فعال ساخت / ماهم که بقدر کافی درآن سوی مرز مواد داريم .
مردم قبايلی غير ازآن هم تحريک هستند فقط به نام اينکه پختانه درپاکستان اکثریت است بایدرئیس جمهور پختون باشد ، فاتحه صلح وثبات در پاکستان خوانده خواهد شد . ومن الله توفيق
جواب عبدالله5093
2005-01-24 23:47:48
چندی قبل آقای کرزی با مفکوره سمپاشی مزارع ترياک درداخل افغانستان مخالفت کرد آيا اين مخالفت يکی هم بدليل سهم احمدولی کرزی برادر رئيس جمهور افغانستان درقاچاق مواد مخدر نخواهد بود ...؟
جوابعبدالله5091
2005-01-24 21:31:44
Ahmad:
ديدگاهی شما خيلی جالب است:
باید سمنت از آلمان، چوب از آمریکا و آهن را از آسترالیا خریداری شود؟
جوابخالد5085
2005-01-23 15:56:17
خليل:

bayad hech nawa mawad sakhtomanee az mamaleke ISLAMEE khareda na shawa .wa agar en kar shwad baz ma hawaqebe wakheme ra khowahem did.
جوابAhmad5062
2005-01-23 15:53:57
جعفر تيموري:

iranee ha na tanha doste ma nestan balke az yahood wa nassara bad tar astan.tawasot afghan hai be chara iran ra abad sakhtan wa agar megee kohmak kardan en ham drogh ast salana iran milion ha dollar az UN hasel me kard ba name afghan ha ama afghan ha ra 1 cent ham na me dadan.iran wa pakistan 2 dushman mardom afghanistan.Shoma ha bayad az west ensaniyat ra yad begiren .dar west afghan ha dar behesht zenda gee me konan.
جوابAhmad5061
2005-01-23 15:49:07
عبداله:
Ustad mohtaram nazar besyar aqelana dada ba waqeyat agar mawad sakhtomanee az Pakistan khon khor kharedaree shawa entezar az bain raftan 1000 ha afghan ra dashta bashed.Chun dushman dushman ast pakistan khana ha ra tawasot qomandan hai jahadee parcha parcha karda frokhtan.hech emkan na dara ke dar mawad sakhtomanee kodam fessad na konan.marg ba pakistan
جوابAhmad5060
2005-01-12 20:29:32
جعفر تيموري:
پس چرا مهاجران افغانی را بازداشت ميکنيد، حتی اطفال را؟
جوابعباس4740
2005-01-12 17:06:37
ما ايرانيان مسلمان دوست ديرنه شما افاغنه هستيم
جوابجعفر تيموري4736
2005-01-10 14:47:34
غلام حيدر(هنر يار):
هنريارصاحب خيلی خوش شديم از شندن شما، خوش آمديد!
جوابغلام4681
2005-01-10 13:29:01
خدمت تمام دست اندركاران اين نشريه سلام تقديم است
جوابغلام حيدر(هنر يار)4680
2005-01-05 15:19:16
جواد:
jawad jan tashakor .magar mawad awleya mesle gosht, nan, tel wa gaera chan bud
mamun
جوابyty4586
2005-01-04 23:43:22
mamun:
من يک ماه قبل هنگام سفرم به افغانستان در يکي از هوتل هاي کابل بودم، نان چاشت و شب حدود 120-150 افغاني (3 دالر آمريکايي) بود. مردم مي گفتند که قيمت زندگي از ايران و پاکستان بلند تر است. ممکن به همين دليل در کابل خيلي ايراني ها و ترکها مصروف کاراند، مخصوصاً در کارهاي کامپوتري و مخابراتي.
جوابجواد4580
2005-01-04 19:01:14
salam
agar kase marjae nerkhe mawade ghezai dar kabul ra medanad lutfan benawesed
mamun
جوابmamun4575
2005-01-03 22:00:27
من با وی هم نظرم.
کفیت مواد ساختمانی ازبکستان بارها بهتراست. امیدوارم که در این تصمیمگیری ها منافع مردم افغانستان درنظرگرفته شود نه منافع اشخاص.
جوابخليل4555
2005-01-03 15:42:06
يکی از استادان فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل به اين عقيده است که واردات مواد ساختمانی از کشورهای همسايه بخصوص پاکستان برای کشور ما قاتلانه است .
درين زمينه دوستان اگر نظری داشته باشند
جواب عبداله4545
[1] [2] [3] [4] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.