English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ در روسیه اتحادیه سراسری افغانها ایجاد میشود
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2010-12-16 02:28:27
اکثر اين اشخاص که نام برده شدند بعد از اينکه در کانادا از بيکاری خسته شدن دوباره هوای مسکو به سر شان زده و حالی آمدند تا به قول خودشان اتحاديه درست کنند از سال۱۹۹۳ مردم در روسيه آواره استند هيچ کس به فکر اين مردم نبود حالی که ژاسورت های کانادايی شان را گرفتن ياد مردم افتادند به نظر من همه بخاطر بدست آوردن نام و شهرت است وگرنه اين اتحاديه گک ها درد مردم بيچاره را دوا نميکنه!!!
جوابهموطن دردمند تان31621
2010-03-23 22:57:02
بنظر من ایجاداتحادیه ضرورنیست خدمت به مردم یک عمل ضروری است چراکه تجربه ثابت ساخته است هرافغان که دررأس یک برنامه مقررشود به جز خودخواهی و دامن زدن به تعصبات قومی ،لسانی ، سمتی وغیره کاردیگری را انجام نمیدهد گرچه من شخصا صافی را نمی شناسم اما اشخاص مضررا میشناسم که درزیر آستین آن خاه گرفته است .
جواببهروز29852
2010-02-16 10:08:24
امرالدین سرحد:
امرو بچو باز چه خو دیدین...
جوابگلبدین29553
2010-02-16 10:05:17
ای تو تو گک ها باز شوق کودتا کدین. قادرو ره پیش کدین...
جوابمقدور29552
2010-01-25 15:34:47
بهتر است گفته شود اخترصافی قصد رييس شدن اتحاديه سراسری افغانها رادارد .
جوابحبيبی29370
2010-01-23 17:26:37
ما افغانها مثل دیگر مردم با حوصله نیستیم. هرگاه در برابر ما بی عدالتی صورت بگیرد، کودتاه میکنیم.
جوابفهیم29352
2010-01-22 14:52:41
ما افغانها طرفدار ايجاد همچون اتحاديه ها (زملياچيستوه) هستيم و خواهیم بود ولی يک نکته رابايد در نظر داشته باشيم که در راس ان گی قرار دارد وياکی می خواهد در اينده کی قرار گيرد وباز هم صاحب يک منبع تجارتی شوند . افغانها همه را خوب میشناسند که کی مصروف چه کار بود.

اين اتجاديه وقتی موثر و بااعتبار خواهد بود که انسانهای وطن دوست و صادق در راس قرار داشته باشند که درين جلسه حظور نداشتند .
جوابحبيبی29347
2010-01-22 13:41:06
کار بسیار نیک و بجا است. به کسانیکه اقدام به سازندهی چنین اتحادیه کرده اند، موفقیت و کامیابی آرزو میدارم.
جواباکبر29346
2010-01-20 13:32:07
هر تجموع افغانی ،که دران خیر وصلاح تبارز نماید ونافع اکثریت افغان ها را در کشور خارج با درنظر داشت همه اصول های همان کشور مطابقت داشته باشد قابل پزیرش است . افغانها در روسیه کتله بزرگی را تشکیل میدهد، این کتله افغانی نیروی اکثریت روشنفکران همان کشور جنگ زده هستند، که درزمان خود اداره دولتی افغانی را در افغانستان به عهده داشتند وصادقانه ان را به پیش برده بودند وافتخار ان را هم دارد،که به نام پاک درهر مجلس وحتا درمیان اپزیسیون به نام خوب یاد اوری میشوند.
فعلا در روسیه به افغان ها شرایط کار معیشت زنده گی ،تحصیل به نوجوانان ،شرایط کار درادارات دولتی روسیه ،دربخش تجارت وانواع ازفرصت های کاری مطابق قانون فدراسیون روسیه به انها محیا میگردد.
ولی افغانها به ضروریت های روبرو میشوند ،که بدون تجموع انها دریک اتحادیه سراسری دیگر راه حل ندارد .پس هران کسی که درین راستا اقدامات تدابیری را پیش کردند وغرض حل این معضله های افغانی برای فعلا در سطح شهر مسکو وبعدآبه سطح سراسری درروسیه با کیفیت عالیتری ان به این اتحادیه سراسری اقدامات لازمی را سر براه خواهند کرد.
این گرد همایئ چه کیفیتی بارزی در خود نهفته داشت :
دعوت تما می از ان کتله های سیاسی ،تجاری مذهبی ،قومی وملیتی که دردیگر تجموع حاضر نشست نبودند ، باذهنیت مثبت افغانی که باعث احساس خرسندی همه افغانها گردید درین گرهمایئ چون برادران یک مادر به ملاحظه رسیدند ؛
درجریان پیشبرد کار بطور مطلق همه اشتراک کننده گان بدون در نظرداشت شناخت قبلی، مساویانه بااستفاده ازهمه حقوق افغانی وروسیه(افغانهای تبعه روسیه ) حق ارایه نظریات دریک فضای دیموکراتیک را داشتند وارایه نظر کردند؛
موادات گنجانیده شده در مرامنامه این تجموع خواسته های بنیادی افغانهای مهاجر افغان را غرض براورده شدن انعکاس یافته بود؛
به نظر شخصی من پروسه کار تجمع غرض به هدف رسانیدن اهداف عالی افغانی، وحدت افغانی را بار دیگر بسوی احترام کردن حق هر فرد افغان در روسیه ودر مجموع اتحاد وهمبستگی دوباره افغانها را در حلقه وطن دوستی وهمبستگی با مردم روسیه را نشان داد
مشارکت بعدی افغانهادرگرد همایئ در اتحاد سراسری که عنقریب دایر خواهد شد باعث نیرو بخشیدن به اهداف عالی افغانی در فدراسیون روسیه خواهد شد، وافغانها به مردم روسیه نشان بدهد ، که ما افغانها در پهلوی شما غرض حل مشکلات وتسریع انکشافات همه جانبه کشور فدراسیون روسیه در ساحه زندگی اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی مشترکآ سهم میگیریم وکمک روسیه درین عرصه برای افغانها اولویت را دارا میباشد .
جوابامرالدین سرحد29327
2010-01-19 22:18:50
عده از افغانهای مقیم روسیه قصد ایجاد "اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه" را دارند.
جوابFarsi.Ru29324
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.