English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ صافی: افغانها از تشکیل اتحادیه سراسری حمایت مینمایند
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2010-03-23 08:35:02
مهوش
من گپ های اقای برگ علی را تاييد ميکنم وقتی مه سفارت يا نمايندگی وطن ما موجود باشد به اين اتحاديه ها چه ضرور است.
و من شما داکتر صاحب مهوش را هم شناختم .
جوابرحيمی29839
2010-02-11 09:54:17
ما افغانها منتطراجرای کارهای عملی مثبت به نفع افغانها از جانب اين اتحاديه ميباشيم بعدا قضاوت خواهيم کرد.
جوابحبيبی29506
2010-02-09 22:10:16
سرحد:
من درمورد اتحادیه حرف ندارم اقدام خوب است. ولی اگر شما همان امرالدین سرحد باشید، حرفهایتان را قبول نمیکنم بخاطریکه نظر شما در همه موارد همیشه مثبت است . اگر شما امروز در این سایت به نفع اتحادیه تبلغات میکنید یکی از اعضای فامیل تان در رادیو به نفع هوتل سواستوپل تبلیغات میکند.
جوابمهوش29497
2010-02-09 21:18:05
ان چه را این اقای برگ علی در قید تحریر دراورده ،صرفآ از بی اطلاعی ان میباشد .گرچه واقعیت اصلی به گفته این افغان ما درصورت که واقعآبرگ علی باشد ونه به اسم مستعار ونه به تحریک انانیکه به گفته او فرار نموده اند ویا جیب های خویش را پر کرده اند این یک واقعیت ممکن باشد ولی اگر به طور واقعی بررسی گردد ،این اتحادیه برای ان ایجاد میشود تا از کیسه غربت افغا نها پول گرفته نشود،به نام این وان مردم را چپاول نکند پس به اساس این معضله که اقای برگ علی برادر ازرده خاطر ما یاد اوری کرده خیلی به دل من نشت ولی اگر این افراد را به شکل مشخص وانمود میگرد ویا میگفت ،یا واقعاتی که درهوتل سیواستوپول صورت گرفته بود یاد اوری میکرد نیز قابل قبول میبود.

خیر باشد من یک موضوع خیلی ساده را برای تان غرض نظر خواهی پیشکش میکنم ،ایا تمام نهاد های که غرض دفاع از حقوق افغانها در مسکو ایجاد شده کدام کمیسوین کنترولی ویا نظارتی را دارا بود ویاخیر ؟ درطول سال های گذشته کدام جلسه که باعث ان شده باشد تا دران از کار این ویا ان نهاد حقوقی بررسی عادی صورت گرفته است ویا چطور ؟ من شخصا به صفت افغان مهاجر تا فعلا کدام جلسه افغانی ،که در ان از کار نهادحقوقی بازپرسی صورت گرفته باشد به گوش من نرسیده است .

ولی با جرآت باید گفت ،که اتحادیه جدید الایجاد درفصل پنجم درتحت عنوان ساختار اتحادیه سراسری در بند * د : تحت عنوان کمیسیون تفتیش ونظارت در ۵ شماره کنترول وتفتیش از امور کاری وفعالیت های اتحادیه صورت می پزیرد* وبه اساس ان کوچک ترین خلاف رفتاری از جانب پنج نفر کنترولران، موضوع بررسی میگردد . ودران نقض حقوق عضوی اتحادیه افغانی بررسی وموضوع با شکایت نامه به جلسه به شکل گزارش ارایه میگردد . پس بیاید صادقانه قضاوت کنیم ایا در طول تاریخ موجودیت افغانها درشهر مسکو کسی از کدام کاری از کدام خلاف رفتاری در مقابل کسی به شکل کتلوی پاسخ گفته است ویا چطور ؟

اگر شما جلسات حزبی را با اتحادیه تفکیک کرده نمی توانید ویا شما به اسم اتحادیه درحزب سیاسی تنظیم شده اید، باید ببپرسید که این حزب سیاسی است یا اتحادیه افغانها ؟ پولی را که اگر به شکل گوناگون از نزد شما جمع اوری میکند از منابع پولی خویش دفاع کنید . انانیکه دررهبری این اتحادیه تنظیم گردیده اند اهداف سیاسی را با خود دراتحادیه نیاورده بلکه به صفت یک افغان مهاجر ویا تجار ملی غرض تنظیم افغانها دریک کتله اجتماعی افغانی گرد هم امده اند .اگر ما بطور مثال اسم تجار ملی ما اقای قربان زاده را یاد اوری کنیم که عضویت رهبری این اتحادیه را بدوش دارد ،وارتباط به هیچ حزب سیاسی ندارد پس این کار اورا عاقلانه بپزیریمویا چطور؟ بلی اقدام عاقلانه او قابل ستایش است.

اگر اقای اختر محمد *صافی * را به صفت ریس این اتحادیه که با ارای صد فیصد انتخاب گردید کدام سوالی تا هنوز به نزد هیچ افغانی خطور نکرده است .
محترم میر عبدالله یک حکمران سیاسی ودولتی قبلی ولایت غزنی در زمان حکومت داری شهید داکتر نجیبالله ومحترم بریدجنرال خواجه میراحمد یکی از معاونین امور سیاسی ونظامی قبلی درافغانستان به صفت معاونین اتحادیه سراسری افغانهای مقیم مسکو با کف زدن های رای دهنده گان مواجه شدند به اکثریت ارا انتخاب شدند .پس سوال درین جا است ،که یک تعداد انانیکه از کوشت وپوست افغانهای بی بضاعت وغریب پول را به اسم های گوناگون اگر جمع اوری مینماید احساس خطر مینمایند ممکن فردا بگویندُ پولی را که در سال های قبل جمع اوری نموده بودند گذارش را به حساب حقوق شان مطالبه خواهند کرد . بیاید غرض احترام به همه قوانین نافذه کشور روسیه که ما هم دران سهم داریم ازان دفاع کرده ومطابق ان باکسب عضویت درین اتحادیه افغانی مشترکآ در راه عملی نمودن اهداف ان غرض حفظ حقوق افغانی درین اتحادیه متحد شویم.
جوابسرحد29496
2010-02-08 20:30:44
به نظر من این گرد هم امدنها در مسکو یک علت دارد و انهم بدست اوردن پول است و بس. یکی جیبهای خود را پر کرد و گریخت و حالی جنگ بر سر ان است که کی بر سر قدرت شود وپول بدست اورد نه در قصه جوالی کس است ونه در قصه غریب وگر نه مصرف پرزدنت هوتل از کجا میشه ؟ کی مصرف این گردهمایی ها را میپردازد؟
جواببرگ علی29474
2010-02-08 15:58:55
بتاریخ 24 جنوری در " پریزیدنت – هوتل " در مسکو در حدود 300 افغان ساکن روسیه جهت بحث بر مساله متحد شدن جمیعت افغانها گردهم آمده بودند.
جوابFarsi.Ru29468
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.