English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ از پانزدهمین سال درگذشت عبدالعلی مزاری در ماسکو تجلیل گردید
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2011-02-11 09:36:20
بابا جان عبدالعلی مزاری در حالیکه نیم کابل را از همه پایتخت قطع نموده بود , میخواست حکومت افغانستان را سقوط داده کشور را دو دسته تقدیم اخوند های ایرانی نماید. سال یاد بود واقعه افشار نزدیک است . ولی کسی که مجرم واقعی واقعه افشار است این شخص عبدالعلی مزاری میباشد . این شخص قبل از پیروزی خمینی بر ایران شاگرد خل خالی یکی از قاتل ترین اخوند های زمانه زنده بودن خمینی بود . ولی از واقعه احمد شاه مسعود که در حکومت ربانی وزیر دفاع بود , استفاده نمود ( خانه غلام بچه را مقر فرماندهی خود ساخته ) و با عبدالرسول سیاف یکجا شده نه تنها هزاره های افشار را که اکثر قوای ملیشه حزب وحدت و شاگردان مزاری بود قتل عام نمودند . ومیخ اخر را طالبان بر تابوت مزاری کوبیده او را از ( هیلی کاپتر ) به زمین زنده انداختن که از شرش همه به وضع عبرت ناکی نجات یابند . بابا جان اگر از عینک دین و مذهب به این مسایل نگاه میکنید بهتر است قبرستان ها را به یاد تان زنده کنید و یا از حکومت ها ی اسلامی چون ایران و دور طالبن افغانستان عبرت بگیرید .
جواب الپتگین 32117
2010-04-19 16:59:49
با سلام بر برادر محترم صمصام!
فکر میکنم این راه که شما میروید به ترکستان میرود، چرا کناه را به گردن جهادی ها می گذارید اگر بدنبال واقیعیت میروید واز حق مردم وبی گناه کشته شدن انان داد سخن میزنید باید از عبدالرحمان غدار شروع کنید تا تره کی وطن فروش وامین آدم کش که صدها هزار جوان وطن را بکام نیستی فرستاد و اثری از انان باقی نمانده یادکنید.

وبعد از آن نوبت تمام جهادی ها میرسد. و اما مزاری نه بعنوان رهبر جهاد بلکه تنها فریادی عدالت خواهی بود که داد از حقوق ملیت های محروم اعم از تاجیک،ازبک ،هزاره و پشتون میزد ودر نهایت بدست دشمنان عدالت کشته شد.

برادر ما باید بعنوان یک انسان تاریخ را قضاوت کنیم نه بعنوان یک هزاره یا پشتون،تاجیک وازبک بدون اعتقادات دینی ،مذهبی ویاایدولوژی خاص واگر اینگونه نباشیم نه خود ما به داقیعیت میرسیم ونه وطن ما درست میشود.
برادر !خود قضاوت را بخدا محول کردید اما خود از ابتدا یکطرفه پیش قاضی رفتید.بدان که قاضی واقعی وجدان هر آدم است.
جوابمحمد داود نیکنام30083
2010-04-12 23:56:33
سلام به همه دوستان شهيد مزاری اسطوره است . مزاری يعنی عدالت مزاری يعنی وحدت ملی مزاری برای همه يک ديد باز داشت. مزار يعنی برادری وبرابری مزاری يعنی تفاهم مليت ها در کنار هم.
جواباحمد زی30017
2010-04-03 10:35:59
بدون در نظر داشت قومی و مذهبی او یکی از شخصیت های ملی کشور بود و است ،چنانجه نظر های او برای افغانستان و مردم افغانستان قابل ارزش است خواه ناخواه هر شخص بد خواه و بد بین نظرات و عقاید خویش را دارد من به عنوان یک افغان از نظرات و افکار او در مورد اقلیت های افغانستان قدر دانی میکنم .....
بابه مزاری تثبیت کننده حق مظلومان افغانستان و شهید راه وحدت و عدالت افغانستان
زنده باد عدالت خواهان زنده باد افغانستان
جوابعبدالرحمن29947
2010-03-24 18:03:57
مزاری و یا هر رهبر دیگری از رهبران جهادی افغانستان بدون هیچ استثنایی مرتکب خطاهای بسیاری شدند که در نهایت ملت تاوان همه را پرداخت. اینکه جای او کجاست خداوند می دانست و ایناو شهید شد یا اینکه توسط طالبان به درک واصل گشت باز هم به خداوند مربوط است و ما حق قضاوت و صدور حکم در باره آنان را نداریم ولی باید گذشته را بدانیم و از خطاهای آن درس بگیریم.
جوابصمصام29866
2010-03-17 17:17:17
به هر صورت جایش جهنم است یکجا با مسعود.
جوابنتان29793
2010-03-16 22:49:02
ذنده باد بابه مزاری و همه ياران وفا دارانش روح شان شاد .

سال ها بايد دگذرد تا مثل عبدلعلی مزاری به دنيا بيايد.
ذنده باد بابه مزاری ذنده باد بابه مزاری ذنده باد بابه مزاری ذنده باد بابه مزاری ذنده باد بابه مزاری.
جوابنجيب اللا ترکمنی29785
2010-03-16 17:39:16
قضاوت شخصیت های مجاهدین را به تاريخ ميسباريم .
جوابحبیبی29781
2010-03-15 14:58:34
برای نخستین بار در یکی از تالار های شهر ماسکو، از پانزدهمین سال درگذشت عبدالعلی مزاری تجلیل گردید.
جوابFarsi.Ru29763
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.