English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ساختمان خط لوله گاز در زمستان 2005 شروع ميشود
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2005-06-16 13:30:01
ايران به قدرت جهاني تبديل خواهد شد!
جوابتهرانی9068
2005-05-17 22:57:55
تهرانی:
اوضاع افغانستان روزبروز خوبترشده میرود ولی اوضاع ایران معلوم نیست ...، کی میداند، شاید سه ماه بعد اوضاع ایران مثل اوضاع عراق امروزی شود.
جوابمال افغانستان8117
2005-05-08 22:42:55
خوشحال:
ولی هند زيادتر طرفدار طرح ايران است، از سوی ديگر اوضاع امنی در افغانستان هنوز ثابت نشده.
جوابتهرانی7897
2005-05-08 22:42:55
خوشحال:
ولی هند زيادتر طرفدار طرح ايران است، از سوی ديگر اوضاع امنی در افغانستان هنوز ثابت نشده.
جوابتهرانی7898
2005-05-08 18:35:15
تهرانی:
ولی اگر آنها دقيقتر فکر کنند٫ راهی ترکمنستان-افغانستان و پاکستان ارزانتر است.
جوابخوشحال7891
2005-05-07 23:03:53
تهرانی:
اگرپاکستان طرفدار روابط دوستان با آمريکا و اروپاست، عبور خط گاز را از طريق افغانستان خواهد انتخاب کرد.
جوابکابلی7882
2005-05-06 23:21:25
طرح ايران - پاکستان - هند برای کشور پاکستان مفيدتر است.
جوابتهرانی7866
2005-04-27 13:51:39
لطيف:
بسيار سوال سخت کدی.
جوابجرسقيل7704
2005-04-23 11:55:26
دیروز سخنگوی طالبان، لطف الله حکيمي در مصاحبه خود با عده ای ازخبرنگاران پاکستانی مخالفت خويش را مبنی براحداث پروژه ابراز کرده. پرسيده ميشود که اگرپروژه بمفادپاکستان است پس چرا طالبان که بستگی کامل به پاکستان دارند با آن مخالفت ميکنند؟
جوابلطيف7625
2005-04-22 22:18:11
گرهزن:
برادر عزيز!
بيبينيد در تجارت و بويژه تجارت به اصطلاح ليبرال همه چيز بدور فايده ميچرخد، بناْ رئيس جمهورما خوشبختانه ضرورت به عذر و زاری ندارد. اگر پروژه واقعا پرمفاد باشد آنهاراضی ميشوند. ولی ما همه میدانیم که اقتصاد برادر کوچک سیاست است.

بنظرمن در دوران طالبان عملی کردن اين پروژه از آنچه امروز داریم دورتربود بخاطریکه طالبان صددرصد خاک کشوررا تحت کنترول نداشتند و آنچه تحت کنترول داشتند زیرسوال بود. حکومت فعلی صددرصد قلمروافغانستان را کنترول کرده و هم حمایت قوی بین المللی را در پشت دارد.

آنچه مربوط میشود به وضع کنونی پروژه، بعقیده بنده زیادتربستگی دارد به روابط هند و پاکستان. در صورت عبور خط از خاک پاکستان، هندوستان تا جای تحت فشار اقتصادی پاکستان قرارخواهد گرفت که تبعاْ مورد پسند وی نيست.

موفق باشيد.
جوابپرويز7607
2005-04-22 16:41:08
کمال جان:
صحبت بالای آن نیست که طالب ها را که به رسمیت میشناخت و که نه، بلکه در همان زمان علاقه مندی بین المللی در اعمار لولۀ گاز از ترکمنستان از طریق افغانستال به پاکستان زیاد بود. اگر این پروژه دران زمان عملی میشد به منافع علیای مردم افغانستان میبود و حال ضرورت به آن نمی بود که رئیس جمهور ما به هند و پاکستان عذر وزاری نماید که جان جان این پروژه را از طریق افغانستان عملی کنید. ما میتوانستیم اکنون ازان بهره برداری نمائیم.
جوابگرهزن7598
2005-04-21 22:19:34
گرهزن:
طالبان را بيش از سه مملکت به رسميت نميشناخت، شما می گويد که احداث پروژه امکان داشت، جالب است.
جوابکمال7582
2005-04-21 01:24:24
کجا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی !!
امکان آبادی این پروژه در زمان حکمروایی طالبها ممکن بود، ولی متاسفانه ما افغانها مثل بسیاری از موارد منافع علیای خود را درست ارزیابی نمی کنیم و به خاطر مخالفت های حزبی، تنظیمی، گروهی و غیره منافع علیا را زیر پا مینمائیم. ااگر دران زمان مخالفت بیمورد صورت نمی گرفت، حال که طالب ها هم پشت کلاه شان رفتند میتوانستیم از مفاد این خط لوله برای آبادی کشور ویران شدۀ خود استفاده نمائیم.
طوریکه دیده میشود همان برادر های دشمن آبادی کشور ما به عوض اینکه با دولت مشترکاً در آبادی میهن ما اقدام نمایند، باز هم تحت نام های دیگر " جبهه های مخالف دولت" میسازند، تا باز مانع تأمین امنیت و باز سازی کشور شوند.
جوابگرهزن7545
2005-04-20 21:45:54
کمال:
ميخواهی در راه عبورش زمين خريداری کنی؟
جوابشاپور7544
2005-04-18 17:49:19
آيا نقشهء عبور خط برای کسی معلوم است؟
جوابکمال7473
2005-04-18 15:28:45
در صورتی که نهمين نشست گروه کاری سه کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به موفقيت بيانجامد، کار انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان در ماه دسامبر امسال آغاز خواهد شد.
جوابFarsi.Ru7465
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.