English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ خيال خطرناك
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-07-19 20:19:45
برادران گرامی
به باور اين هيچمدان مهمترين مسله در افغانستان حل مسله ملی است که در نتيجه ان ملت به وجود ميايد و انجاست که ميتوان کار را به اهل کار سپرد. به عباره دیگر تا زمانيکه ما ملت نشده ايم کار را به اهل کار سپردن نيز نميتواند سودمند باشد چون اهل کار ما يا پشتون است با تاجک و يا هم هزاره و ازبک.
و در مورد ادعای سميع جان تلاش که گويا (اکثريت عظیم باشنده گان کشور را پشتون ها تشکيل ميدهند؟) من شديدا مخالف هستم چون اين شعاريست دور از حقیقت که ديگر کهنه و فرسوده شده است و هيچ عقل سليمی هم انرا نمیپذيرد.
جوابُفردين16158
2006-07-17 22:40:32
س:
برادر عزيز سميع جان تلاش سلام !
به نظر بنده زماني يك ملت به سوي ترقي و پيشرفت ميرود كه كار به اهل كار سپرده شود ومعيار لياقت ، دانش‌ ، كارداني و سويۀ علمي شخص و ميزان وفا داري وي به ميهن و مردم قرار داده شود نه تعلقات قومي ، مذهبي ، نژادي ، زباني ، حزبي وغيره . اگر تاجيكي بهتر از پشتوني ويا هزاره ئي بهتر از تاجيكي خدمت وطن و مردم را انجام ميدهد چرا آنكه بهتر كار ميكند عهده دار انجام وظيفه نگردد ؟
شما زمانيكه به مدد طبي ضرورت داريد حتما دنبال لايق ترين معالج ميگرديد و به اينكه او به كدام قوم مليت مذهب و گروه سياسي ارتباط دارد نميگرديد پس بايست ديگر امور يك كشور نيز روي همين منطق استوار باشد .
سياهي لشكر نمي آيد بكار يك مرد جنگي به ز صد هزار
با عرض احترام .
ع ر
جوابع. ر16114
2006-07-14 01:46:56
بلي همينطور است.افغانستان در قلب اسيا كشوريست استراتژيك و فوق آلعاده ارزشمند كه دران اقوام و مليت هاي مختلف وباهم برادر در طول تاريخ دركنار هم زيست داشته اند. البته كه اكثريت عظيم باشنده گان انرا پشتونها تشكيل ميدهند.درحكومت كه توسط ايتلآف شمال درين كشور بميان اورده شد نقش پشتونها بسيار ضعيف و حتي اغاي كرزي رول سمبوليك را درين بازي بزرگ داشته است.واز لحاظ سياسي افغانستان ميدان مبارزه و عمل نيروهاي چپگرا وترقيخوا ازيكطرف و قوتهاي راست اسلامي ازجانب ديگر مردمان اين سرزمين را بدو بخش اساسي و متقابل منقسم كرده است. طبيعيست كه هر كدام اين نيروها دوستان و دشمنان را نيز پرورده اند. انچه كه براي ملت سازي و دولت مبتني بر بنياد وسيع ملي وسياسي درين كشور جنگ زده لازمي بودو هست همانا شركت و حق دادن تمام اين نيرو ها در حكومت مركزي است.چنانچه متاسفانه هردو عامل اساسي ثبات كم گرفته شد. عامل اول كه مربوط به پشتونها است نقش انها تضعيف كرده شد وانها بسمت مخالف كشانده شدند.وعامل دوم اشتراك چپ در حكومت بود كه نشد وچپي ها نيز كنار زده شدند وحكومت بدست راستگرا ها سقوط كرد.بااحترام سميع تلاش
جوابس15974
2006-07-13 14:20:16
اوضاع كنوني در افغانستان منجمله تهاجمات بهاري تابستاني طالبان، به وضاحت نشان مي دهد كه با وجود حضور نظامي خارجي، بدون تشكيل بلاك نيرومند داخلي
جوابFarsi.Ru15959
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.