English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ دیمیتری میدویدیف
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2007-12-19 20:58:14
ما دیمتری اناتولی ویچ مید ویدیف رانه تنها به صفت نامزد ویا جانشین به کرسی ریاست جمهوری در روسیه فدرال مطالعه منمایم بلکه روند بسوی انکشافات گسترده بنیادی که درردیف دورنمای اقتصادی ، زراعتی ، تکنالوژیکی ، نظامی وارتقای حقوق مدنی، کلتوری واجتماعی ان در عرصه های وسیع وپهناوراین کشور که او بلدیت همه جانبه اداره چنین دولت ابر قدرت جهانی را در روسیه فدرال در تحت رهبری محترم ریس جمهور ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین آموخته است مطالعه، وهمچنان رشد روابط همه جانبه روسیه فدرال را با انکشافات بنیادی هشت سال اخیر را نتها در روسیه لمس کننده است بلکه جهان را درمدت کوتاه چنان متیقین ساخت ،که حتا اناینکه درسقوط وبیبنیاد کردن چنین ابر قدرت تلاش های بی جا وبیبنیاد را به خرچ میدادند به نیروی رهبری کننده یئ مردم سر عقیدت مندی را پاین کردند، و کردار ضدیتش را بسوی تسلیمی واحترام تغیر دادند . به چنین فرد دانشمند سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ورهبری کننده کشور بسوی دیپلوماسی جهانی به اقای میدویدف دیمتری اناتولیویچ ضرورت میباشد ، بخصوص انکشافات اخیر جهانی بسوی بیثباتی ، رشد تروریزم ، رشد سرسام اور مواد مخدر که همردیف جنگ را باخودداشته وکمتر از تروریزم نیست که در جلوگیری ومبارزه همگانی بین المللی ان سهم کشور روسیه فدرال همیشه در ردیف نخست قرار دارد .فراموش نباید کرد .و مدت هشت سال رهبری واداره اقای پوتین ولادیمیر ولادیمیرویچ را از اغاز مطالعه نمایم باید از واقعت ها چشم پوشی نکنیم ، هشت سال قبل را در دوکتگوری مطالعه مینمایم کتگوری اول بطور عصری تری ان شهر مسکومثال میگیریم ،برخورد ارگان های پولیس هشت سال قبل وفعلا ، سطح ارتکاب جرایم ، رشد سطح حقوقی بنیاد اقتصادی وحقوقی ، ایجاد روابط جدید افراد جامعه با دولت وحل پرابلم های درونی جامعه بطور اوسط را مطالعه کنید بررسی تان نباید از دیدگاه کوتاه وروزنه اش کوچک باشد ،بلکه فکر کنید که بالای بام بلندی قرار دارید وهمه را از ارتفاع بلند ووسیع مطالع وبررسی مینماید . ما مثال های دیگری را میتوانیم به یاد بیاوریم ، فتورنیک سیاه ماه افگست ۹سال قبل را به یاد بیاورید که مردم در یک وحشت اقتصادی قرار گرفت وتجاران ومالکین ادارات کوچک در بازار ها به بانکروت شدن روبروگردیدند ما وشما خوبتر به چشم خود دیدیم وازین بلای سیاه ماهم در امان نماندیم ان روز ها را با شرایط فعلی مطالعه وبررسی نماید . انفجارات منازل ، واقعات ترورستی ، جنگ در چچنیا ومهاجر شدن مردم درکشور خودشان چند سال قبل ، وجمهوریت چیچنیا را فعلا مطالعه نماید که از هر نگاه رشد اقتصادی ان جمهوریت به پایه های وسیع خویش در حال تحکیم است . یکی ازروزهای سردزمستان مسکو که ختم سال۱۹۹۶ به روز های اخر خود رسیده بود ، یکی از افغان های ماُ، که در یک اداره مدت چندی درکابل اجرا ی وظیفه نموده بودیم برایم گفت : چه میکنی درین ملک گرسنه که اینده اش هنوز معلوم نیست ، وصد ها مشکلی درونی دارد حتا به مامورین شان عوض معاش نقده جنس تولید شده را میدهد ، تمام روز کارگران مظاهرات خیابانی را سازمان دهی میکند ، معلمین واستادان وکاندیدان علوم در بازار های چتل ومردار درسردی نشته تا لقمه نانی بدست اورد ، توهنوز به این حکومت امید داری؟ من همه جملات پر حرارت وگرم کننده را شنیدم وجانم از عرق پر شد. چون وجودم لاغر تراز او بود ،هنوز به لاغری عصبی نزدیک شدم .اخر من هم باسوادهستم ، جنگ های افغانستان را به عقب کذاشته ، ودر وطن با وجدان پاک نظر به ضرورت ان زمان مصدر خدمت به وطن شده ام من درین جا تنها نیستم وهزاران افغان، حتا وزرا، جنرالان ارشد ، والیان ،حزبی های ما، تا نیرو دارند به کار پرهمت دست اندر کار اند من نیز در بازار کار میکنم، خدا مهر بان است . چون حوصله ام خورد میشد ، ولی عقیده ام من را خیلی استوار ، با اراده ومتانت به پاسخ راه میداد وچنین به سوال دوستم به پاسخ شتافتم : من اولا تحصیل عالی دارم ، تاریخ جنگ هارا با جنگ اول جهانی وبعدآ جنگ دومی جهانی را با تصویر هایش مطالعه نموده ام این روز ها گرچه به این مردم بد تر از جنگ های گذشته است ، ولی انها در سختی های زشت مقاومت کردندوکشور شان را از هلاکت نجات دادند . پس باید متیقین به نیروی مردم وعقیده به انکشافات بعدی داشته باشیم . غرض اینکه دوستم متآثیر نشود سخنانم را به تکمیل چند کلمات عادی بطور ذیل ختم نمودم: من نمی توانم درین سن و سال لسان چهارمی را آموخت ، در روسیه بلدیت زیاد دارم ، در کشور غرب نان گرم انتظار من را ندارد ، امید درین کشور به اینده دارم ، پسران ودخترانم در صورت استعدادش به میل خود میتواند به تحصیل بپردازد معاش بگیرد ، بیمه شود وروزی به کشورش ازادانه سفر کرده ولذتی را از بازدید وطنش حس ولمس کند . ان روزها گذشت ، قاصدان امدند انچه را دیدند وشنیدند با خود بردند ، ودرک کردند ،که ان چه را من گفته بودم ضرری به کسی نکرد واستلا لم را تآید نمودنداین دوستم سال گذشته از طریق اقارب نزدیکش احوال یقین بودنش را به سخنانم به من اطلاع داد ومن به اراده مردم این سرزمین با گذشت جنگ ها ومشکلات متیقین تر شدم خدا کند که چنین پیروزی واتحاد ملت ها در کشور ما عنقریب به ارمغان اید . پس معرفی افراد درین صفحه علایم متبارز عقیدتمندان است اگر شما درین کشور زندگی میکنید ، ولقمه نانی بدست اورده واز طریق ان معیشت مینماید خیر است یک کلمه هم با نرمش ذهنیت تان در قید تحریر دراورید ، بدون ارایه سیاست بازی بکوید واقعت ها را ارایه کنید وروسیه امروزی را با هشت سال قبل مقایسه نماید این کاری است که وجدان تان به شما نقطه مثبت میدهد ، وحتا محرریت تان انکشاف کرده ولسان تان را از لغزش با دیگران جلو گیری مینماید . به هر صورت به مطالعه کننده گان سایت فارسی رو عید را مبارک گفته ارزوی صحتمندی وشادمانی را از صمیم قلب خواهانم .
جوابامرالدین سرحد25114
2007-11-13 20:49:26
دیمیتری اناتولی ویچ میدویدیف بتاریخ 14 سپتمبر سا ل 1965 در لیننگراد تولد گردیده است. فاکولته حقوق پوهنتون دولتی لیننگراد را در سا ل 1978 و اسپیرانتوری را نیز در همان موسسه تحصیلی در سا ل 1990 به پایه اکمال رسانیده
جوابFarsi.Ru24864
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.