English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ کابل انتخاب واشنگتن را رد میکند
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-02-05 03:16:07
امروز هر قلمبدست با انکه واقعيتها را کاملا ميداند ولی جهت خوشخدمتی به با موضوع طفره روی کرده وجهت فریب افکار عامه واقعيت هارا وارونه و رنگ اميزیکرده و بگونه به نمایش میدهد تا خواننده را تحت عواطف و احساسات متاثر نماید.

ولی همه مردم چيز فهم دنيا ميدانند که اشخاص چون کرزی و امثالهم بيدون اجازه باداران شان حتی اجازه نفس کشيدن را هم ندارند چه رسد به انکه گويا دار بزرگ ؛از خلاف عقيده اوشان نظر دهند.
در همچو موارد سناريو از قبل اماده کرده شده با تيم کرزی مدتها قبل تمرينش ميکنند و بعد به گديگک کوکی هدايت ميدهند که بگويد انچه برايش اموختانده شده است.
جوابکمحرف25431
2008-02-04 01:28:04
اموريت اقای فالون به تاشکند در حقيقت اگاهی از انديشه وروابطه اقای کريموف با اقای دوستم که اموروز جمعی کثيری از روشنکران افغانستان را با خود دارد خواهد بود ابراز بی اعتمادی های قوای بينالملل مستقر در افغانستان ومحترم کرزی با همدیگر وبيشرفت گروهی طالبان در افغانستان چانس بدان ميدهد که نمايدهگی ملل متحد از تجارب اقای کريموف در امر شورشيا اسلامگرا ازبکی که جگونه در هم شکست می باشد . وهمجنان در انتظار ميرود در اينده در امر ارامی افغانستان از قوای اقای دوستم استفاده شود.
جوابحق گوئ25427
2008-02-04 00:10:50
Farsi.Ru:
سياست مستقلانه ازبکستان که به نيرومندی کامل حکمت ازبکستان ويکبارگی قدرت وسياست ازبکستان ووثروت واقتصاد دولتی ازبکستان که اساس سياست اسلام کريموف را همرا دارد متکی است . بدين اساس سياست ازبکستان ميتواند در ديگرگونی اوضاع جهان نقشی مهمی را بازی کند .ازبکستان در تلاشهای ميانجگری چندين ماهه اتحاديه اروبا بين واشنگتن وتاشکند در صورتی می تواند نتيجه نثبت دهد که منافع اينده ازبکستان ار ديد گاه کريموف بهتر ديده شود. تحکيم ورشت اتحاديه شانحی نهايت وابستگی به رول ونقش اقايی کريموف دارد.همانگونه که ميگويند چيزيکی اعيان است چه حاجت به بيان است.

سيات اقايی کرزی در رابطه به اخراج دو دبلومات ملل متحد ورد انصاب نماينده ملل متحد نشاندهنده بدون اعتماد بودن اقای کرزی به سرنوشت سياسی وجانی انست .سرعت ميانجگری اتحاديه اروبا بين واشنگتن وتاشکند نيرو گرفتن نيروهای اقای رشيد دوستم وحمله ان بالای مخالفان سياسی اش دز شهر کابل خالی از هيچگونه رمزی افکار بينالملی نيست
جوابامان معاشر25426
2008-02-03 18:17:11
اینکه ، ماموریت فالون به تاشکند تا چه حد تاخیر ناپذیر بود ، سطح بحرانی اوضاع در افغانستان ان را ثابت میسازد. به ان اهمیت زیاد داده می شد ، قبل از ان فعالیت میانجیگرانه چندین ماهه اتحادیه ارپایی بین واشنگتن و تاشکند ادامه داشت.
جوابFarsi.Ru25425
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.