English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ در مسکو از سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل به عمل آمد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2011-02-20 08:51:42
،انقلاب ایران روند واقعی جامعه کمون پاریس را به یاد مياور د ::::::::::::

اغای ( سرحد ) شما " غاطی " کردید . انقلاب ایران : روند سر بریدن مردمان ایران را در جنگ فتح الفتوح در مقام قادیسیه به یاد ما میاورد که در ان جنگ وقتی ایرانی ( یزد گرد سوم ) شکست خورد . عمر و ابو بکر و عثمان و علی به لشکر اسلام که همه از اشرار و اوباش های شمال افریقا و پاچه دریده های صحرا های سعودی عرب و بی روزگارارن کوفه و شام بودند , امر حمله دادند . وقتی یزد گرد شکست خورد خانواده پاد شاه شما را که در ان زن ها و دختر ها و صغرا و پیرمرد ها و پیر زن ها بودند بعد از توهین و اهانت به مسجدی بردند و و میخواستند به دختر یزد گرد ( شهبانویه ) تجاوز جنسی که در زمان محمد " تجاوز جنسی " منحیث اسلحه جنگ به مقابل انسان های بی بضاعت استفاده میشد , , نمایند , , که محد فریاد زد که دست نگه دارید و بعد از شناخت شهبانویه که دختر یزدگرد سوم پاد شاه ایران بود , , از شهبانویه خواست که به میل خود مردی را برای خود انتخاب کند و شهبانویه دست خود را بر سر امام حسین از مجبوری و حفظ ناموس ایرانی ها گذاشت و سال بعد از او امام جعفر صادق به دنیا امد . پس کسانی که در ایران انقلاب نموده اند به خاطر واقعه کربلا بر سری خود ( عمامه سیاه ) نگذاشته اند , بلکه به خاطری که ایرانی خود را فکر میکنند ( خسر امام حسین ) میدانند خود را , به عزا نشانده اند خود را .
جوابکشور32176
2009-12-17 12:56:07
بنظر من کار خیلی زیبایی انجام.....
جوابغلی29162
2008-02-13 21:30:14
انقلاب اصلا درکشور ایران زیب وزینت دارد، انقلاب که نیروی ا ش تاهنوذ جهان را بسر نيزه اش ميچرخاندوحقیقت ان است اگربه لفظ سابقه سخن گفته شود ،انقلاب ایران روند واقعی جامعه کمون پاریس را به یاد مياور د ویا اینکه جهان دریک تحرک وتغیرات ژیوپلیتیکی قرارگرفت این پروسه درادامه اش ناسازگاریهای باابرقدرت های جهانی درمنطقه گردید.چون مداخله درامور رشد انقلاب ثوردرافغانستان وتشنجات بعدی روابط بعضی کشورهای همان روزهای اتشین انقلاب درایران وکشورهای ذیربط را باهمدیگردرتصادم سیاسی قرارداد،که تا هنوظ ایران درسرسخن های سیاست مدارن جهان ا مروزی قراردارد.درسالهای نخستین تحریک وتهدید ملایان نه تنها برضد شوروی وقت که همسایه همان وقت محسوب میگردید،بلکه روابط همسایگی باکشورعراق نیزدرتیره گی وخشنوت نزدیک شد.این خشونتها ، مفکوره استعماري ضدایرانی را بيشترتحريک دادغربيها انقلابيون رادرايران به تحريکات گوناگون ازراه هاي مستقيم وغيرمستقم به اندیشه های انقلابی اسلامی برضدکشوراسلامی دیگرچون عراق وبخصوص بر ضد صدام حسین اغازکرد وبه کمک عراق برضدایران ایا لات متحده امریکاولندن شتافت.به نفع غربی ها بورد بیشتربود یعنی ( یک تیر،دوفاخته شد)پس جنگ وتشنجات به کسی ضررسیاسی واقتصادی وبه جانب مقابل به همان اندازه قناعت لازمه پیشبینی شده را به جاگذاشت . افرادواشخاص که با ایدیالوژی انقلاب اسلامی سازگارنبودند درارگانهاي حکومتي ايراني ماموريتهاي بدوش داشت ازکشوربيرون شدند انقلاب دريک جهش مطلق مذهبي درامد وکنترول ان مشکلاتی رابه باراوردواغازجنگ باعراق روندانکشاف رادرایران بطی ترساخت.تاان زمانیکه جنگ اوران به خستگی نزدیک شدند وفهمیده شد که جنگ راغربیها غرض به جنگ انداختن هردوکشورهمسایه به زحمت شتافته اندبه پیش میبرد.فعلاایران کشوری که بااقتصادنه انقدرقوی ونه انقدرضعیف دریک روندانکشافات تکنالوژیکی جدیدبه پیش میرودوسیاست جهانی نیزکشورایران رادرمداردیپلوماسی جدیددرجهان ملل بااوحسابداری مینماید.ایران رشد اقتصادی خویش رامطابق نورم های بین المللی باکشورهای جهان ادامه داده وبندش های رانیزازطرف بعضی کشورهای که ایران رانمیخواهد چون یک کشورمستقل وازاداقتصادی سربالاکندوبه نامهای تروریزم ضددیموکراسی به تهدیدان میپردازد واین همه ، بعضی ضدیتهای ادارات دولتی غربی برضدایران، سیاست جنگی ایا لا ت متحده امریکابرضدصدام حسین که گویا تروريزم، سلاحهای اتمی، نقض حقوق بشر،کشتارهای دسته جمعی ،دیکتاتوری شخص صدام عراق را به ترورزم صدفیصدی کشانیده است پس جنگ برضدعراق وایجاد دیموکراسیامریکایئ اغازشد . پس به کدام نتیجه حاصلات ان مساوی شد. به عوض یک صدام جان ملیونها صدام جان دیگرعرض وجود کرد ،کشتاردسته جمعی به قصاب خانه تبدیل گردیدوانسان ها چون مواشی کشته میشود.پس این دیموکراسی امریکای خدانکند که به ایران بياید که داغ وزخم ان منطقه رابه دوزخ مبدل خواهدکردپس دیموکراسی که امریکای هابه مردم عراق هدیه کردداغش اتشین ولزتش ازتلخترین هااست.پس بیایدانقلاب اسلامی رابه برادران اریایئ ایرانی خویش مبارک بادبگویم وخودراازدیموکراسی خونین عراقی دورترنگاه داریم.
جوابسرحد25484
2008-02-12 23:26:36
بتاریخ 12 فبروری در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلام ایران مقیم فدراتیف روسیه از سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل بعمل آمد. در این محفل ایرانیان مقیم مسکو، جمعی از دیپلوماتهای خارجی، عده ای از سیاستمداران روس و کارشناسان حضور داشتند.
جوابFarsi.Ru25478
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.