English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ 20 سال از زمان امضای توافقات ژینیو سپری گردید
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-04-19 21:12:35
اقای ویکتور کارگون منحیث یک عالم شناخته شده درا مور شرق بخصوص افغانستان ، مسله داغ که تاهنوز از ردیف تحلیل وارزیابی کارشناسان روسیه وجهان ، یعنی توافقات پیچیده و ومغلق ۱۴ اپریل ژینیوا سال ۱۹۸۸ افغانستان وپاکستان را بشکل واقعی ان بررسی نموده است .سیاستمداران درامور آسیا، خاصتآآسیا میانه بزرگ که به افغانستان همسایه شمالی دیرینه تاریخی محسوب میگردد که، از ارزیابی سیاسی درتحلیل سیاست های ژیوپلیتیکی شان مسله بحرانی فعلی افغانستان حذف نگردیده ومدت وزمانی زیادی درقید تحلیل ودیالوگ های صلح امیز انیستیتوتهای سیاسی در تحت مباحثات ژیوپلیتیکی ، نظامی جاگزین خواهد بود. درتثبیت مباحثات تیوریتیک مدت زیادی مقالات ،نتیجه گیری ها بالای ان، درافغانستان وجهان وهکذا در مساحت شوروی وفدراسیون روسیه درتحت تحریر قرارخواهد داشت . تحلیل وارزیابی ان توافقات که ۲۰ سال ازان گذشت ، صفحه جدید در تحلیل سیاسی، حقوق ازادی بیان واقعت ها در امور گذشته ، وحفظ منافع کی ها را دران زمان حمایه میکرد بیان داشته است . دران زمان همان رهبری شوروی وقت خصلت دیگری را به خود گرفت واز منافع واقعی ژیوپلتیکی خویش عقب نشنی کرد وهمان عقب نشنی باعث تلخی های دیگری درجهان گردید ، ایالات متحده امریکا مشترکآ باپاکستان وعربستان صعودی وکشورهای هم مانند باغرب یگانه اهداف را به پیش میبرد تا قوای شوروی هرچه زود تراز افغانستان خارج گردد ، اگر امرکایها این وضع فعلی را با گرنتی کردن ان سال های ۱۹۸۸ که به وعده های خود وفاداری نکرد که ۲۰ سا ل ا زان گذشت مقایسه کند از هیبت ان عوض یک انگشت پنج پنجه را زیر دندان خواهد کرد . می گویند که تافعلا از جنگ جلال اباد که مستقیمآ مجاهدین به کمک اردوی پاکستان مشترکآ بر ضد حکومت داکتر نجب الله میجنگیدند وبدون قوای شوروی حکومت ان زمان مقاومت خود را نشان داد ، تاریخ فراموش نخواهد کرد این معنی ان را دارد که حکومت مرکزی افغان به تنهای خود توانست به کمک وحدت ملی دفاع مستقلانه نمود. حتا در موجودیت قطعات محدود اتحاد شوروی تولیدات مواد مخدر که ان هم درمناطق تحت کنترول عناصر ضد دولتی(مجاهدین) که از طرف پاکستان وایران حمایه واز طرف قوماندانان مسلح وقت ازافغانستان انتقال میگردیدخیلی ناچیز بود . به هر حالتش قطعات اتحاد شوروی از افغانستان خارج میگردید. ولی شوروی سعی داشت تا عواقب بعدی بعد از خروج قطعات شان به شکل سنجیده ان تحقق داده وازجنگ داخلی جلوگیری نماید و به کشمکش های داخلی تبدیل نگردد ولی حکومت کابل غرض احترام به اجرای توافقات سازمان ملل متحد غرض قطع خانه جنگی وخون ریزی اقدامات لازم را به پیش گرفت ، اما تغیر وضیعت سیاسی ومنطقوی بشکل دیگری تبدیل وکمک به سوی سمت شمال رجعت داده شد اخر ان شدکه حکومت قانونی داکترنجیب الله به سقوط مواجه شد وباگذشت چند سال اتحاد شمال از رهبری کردن دولت داری که کدام تجربه عصری اداره را نداشت به سقوط مواجه وانها ی را که پاکستان وایالات متحده علاقه داشت به اسم طالبان کابل را به کمک ملیشای پاکستان تسخیر نمود .وبعدآ القاعده در موجودیت طالبان ریشه های خود را درافغانستان وپاکستان دواندونتیجه اش مساوی به حادثه ۱۱ سیبتمبر گردید ، که ان حادثه هولناک جهانرا به مخاطره انداخت ، ورشد تروریزم بین المللی نهاد های خود را تاهنوز جهان را روح ارام نمیدهد . در موجودیت قطعات نظامی ناتو بطور مجموعی که ۳۷ کشورجهان به شکل دوامدار در مبارزه باتروریزم ومبارزه با مواد مخدردر ساحه حدودخویش درگیرجنگ هستند به شکل شرم اوران به محاسبه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ مواد مخدر تولید شده هیروین درافغانستان به ۸،۲هزارتن تولیدات ان تقرب کردکه درجهان تقریبآ ردیف اول را کمایئ کرد . تمام موسسات اعمار شده ازطرف اتحاد شوروی که به شکل تقریبی ان به ۱۵۴ منابع اقتصادی میرسید در خدمت مردم قرارداشت واز ان منفعت میبرد . ولی فعلا دریک حالت بحرانی قرار دارد . هزاران کدرهای باتجربه در فدراسیون روسیه وکشورهای شوروی سابقه ، کشورهای اروپای به شکل مهاجرت به سر میبرد وکشور های موجودکمک کننده درافغانستان از استفاده انها کناره گیری مینمایند . حتا به جهان معلوم است که اکثریت مهاجرین افغان را درخارج از کشور منورین ،دانشمندان ومتخصیصن باتجربه تشکل میدهد درانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری حق اشتراک را نمیدهند . صرفآ نظر به اطلاعات مهاجرین افغان که در کشور پاکستان جاگزین اند درانتخابات گذشته ،میگویند که، اشتراک کرده بودند وبس. آیا این حقوق مهاجرین بطور یکسان است ویا خیر ؟
جوابسرحد25961
2008-04-17 21:58:06
بتاریخ 14 اپریل سال 1988 در ژینیو بین افغانستان و پاکستان توافقات راجع به موعد خروج نیروهای شوروی از افغانستان امضاء گردیدند. اتحاد شوروی و ایالات متحده امریکا تضمین کننده گان بین المللی " توافقات ژینیو " بودند.
جوابFarsi.Ru25949
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.