English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ علم وفرهنگ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
2006-07-02 22:03:56
ميخواهم چند يادداشت در رابطه به زنده گی خانواده بنو سم و اميد اين است تنها نخوانند بلکه در نظر بگيرند.
کورنی ژوند (زنده گی خانواده گی)
قابل توجه کسانیکه اساس زنده گی را میگذارند.

قا بل تو جه شو هران

۱- متو جه با شيد که رابطه شما با همسر تان کا ملا دوستانه باشد و سعی نداشته باشيد که اقا ئی و بر تری خود را بر او ثابت نمائيد٬ زيرا زناشوئی جز شر کت و همکاری در زنده کی نيست و برای رستگاری در اين زنده گی لازم و واجب است که بين زن و شو هر مساوات و برابری کا ملا حکم فر ما باشد.
۲- در برابر زوجه (همسر) خود در باره ثروت و املاک خصوصی خویش زیاد صحبت مکنید و غلو ننمائید ٬ زیرا این امر باعث ان میشود که وی گمان کند که شما او را شخص بیگانه تصور میکند.
۳- با همسر خویش در او قات فراغت ٬ همیش در باره کار های شخصی و خصوصی خود و یا اموری که او علاقه مند به شنیدن ان ندارد صحبت مکنید. تا حوصله اش سر نرود و از معاشرت شما خسته نشود.
۴- سعی و کو شش کنید تا پی ببرید چه چیز هائی همسر تانرا نگران میسازد و چه گر فتاری ها و مشکلی را دارد و در حل ان به او کمک و یاری کنید.
۵- تو جه داشته با شید که سر وضع شما هما نطوری باشد که قبل از زناشوئی( قبل از ازدواج) بوده است.
۶- تا هر اندازه که امکان داشته باشد خانم خویشرا با خود به تفریع گاه و خانه خویشان و نزد کان خود ببر ید.
۷- تمام توجه و کو شش خود را بروی مسایل مادی قرار ند هید٬ بلکه سعی وتوجه کنید با خو اندن کتاب و مطبو عات بر معلومات خود بیافزائید و گا هگاهی به سینما٬ تیاتر ٬ مو زیم و نمایشگاه بروید.( مشتر کن با همسر خود)
۸- سعس وکو شش نمائید که پی به مزا یا و ذوق و استعداد همسر خویش ببر ید و او را در ان باره تشویق و تر غیب کنید.
۹- با همسر خود با پرورش و اموزش کودکان خویش مساعدت و همکاری کنید و نقشه های صحیح و بخصوص در این باره بکشید و انرا مورد اجرا قرار دهید.
۱۰- سر گر می و علاقه خود را متوجه یک امر خصوص منیمائید که همسر تان نتواند در ان با شما شرکت کند یا در ان باره با شما صحبت نماید.

قا بل تو جه زنان
--------------
۱- جه در خانه و چه در خارج خانه عزت نفس شوهر خود را جریحه نسازید.
۲- در باره اموریکه فقط مخصوص شوهر تان میباشد٬ بخصوص در مسا ئلی که در ان درایت و اطلاع کافی ندارید٬ اراده خود را بر او تحمیل نکنید.
۳- در خا نه از شوهر خود مرتب در مسایل مادی صحبت نکنید. که این امر سبب نفرت او میشود.
۴- پیش از انکه چیزی را خریداری کنید٬ قوه مالی شوهر تانرا در نظر بگیرید.
۵- هرگز تظاهر به تنبلی و خستگی نکنید٬ بلکه هما نطوریکه شو هر تان در کار های روزانه خود فعالیت و نشا ط از خود نشان مید هید٬ شما هم فعال ونشاط باشید.
۶- همیش سعی و کو شش نداشته باشید که امور مربوط به پرورش و تربیت کودکان خویش را منحصر بخود نمائید و شو هر تان را درا ین مهم دخالت ندهید٬ زیرا این امر شو هر تانرا از لذت خوشبختی پدری محروم میدارد٬ و در عین حال او را معتاد میسازد که از زیراین وظیفه بزرگ شانه خالی کند.
۷- ابدا با لحن تحقیر امیز از از مردان و شو هران و انچه مربوط به زنده گی زنا شو ئی است صحبت نکنید.
۸- شو هر خود را مجبور نسازید در وقتی که خسته است و یا کار زیاد دارد٬ شما را بجشن ها و گردشگاها ببرد.
۹- مرتب از مشا کلی و گر فتاری هایی که در روز با ان مواجه میشود٬ نزد شوهر تان صحبت نمائید.
۱۰- در خانه به رخت و لباس خود٬ همانطوریکه در خارج به ان اعتنا میکنید٬ اعتنا نمائید واین نکته را فراموش نکنید که نگا هداری مرد سخت تر از جلب او میباشد.
*********************
نوت و یا سفارش از مخلص و هموطن شما ولی از هالند
دوستان نازنین و کسانیکه میخواهند در این رستا سنگ تهداب زنده گی نوین خود را میگذارند. مطلب فوق را در نظر بگیرند و یا اگر زنان و شوهران مایل باشند که در زنده گی ز نا شوئی خو شبخت بشوند٬ باید به دستور فوق رفتار کنند. خصوصا جوانان ما در این موارد سخت کو شا باشند. ازدواج کردن اسان است اما دوام دادن به زنده گی مشتر ک خصو صا در این دریار غربت غریب بسیار مشکل است . مکررا یاد انی مینمایم موارد فوق الذکر را در نظر داشته باشید. عزیزان من در این اورپا تفاهم و توافق بعد از از مراسم ازدواج بسیار مشکل است و هم بسیار اسان . کو شش کنید راه اسان زنده گی را تفاهم و توافق است جستجو نماید. خوشبخت باشید فرزندان اصیل وطنمان.
جوابولی از هالند15698
2006-06-28 11:42:46
سلام برای همه.

اگر کدام برادر ما که از هر مملکت که باشد در باره انترنت کدام سایت برای تان معلوم باشد یعنی من از ان سایت چیزی بیاموزم برای من ادرس همان سای را بفرستید ایمیل ادرس من ...


تشکرمحمد سلیم از کابل.
جوابمحمد سلیم15614
2006-06-24 20:50:36
۲۰ روز بعد امتحان ما أغاز ميشود . و من دروس خود را ياد ندادم . برايم بگويد که چی بايد کرد؟
جوابولیار15540
2006-06-24 20:47:58
من عاشق شدم. برای من بگو ید که کن چی کنم؟
جوابولیار15539
2006-06-24 18:22:44
د کورئی ژوند.
مطلب زير بر گرفته شده از ماهنامه مشعل نويسنده مطلب محترمه حسينا نثاری مهر پرست

از عشق تا طلاق
ايا فرهنگ ما انقدر ضعيف است که به دنبال فر هنگ بيگانه باشيم٬ نه اين راست نيست٬ ما دارای فر هنگ اصيل ناب. به پا کی دريار و رو شنائی ستاره گان٬ بوی گل ياس پيچيده در فگر هنگ ناب ما. يک خانواده اصيل اريائی نشانگر اين فر هنگ است. محکم بودن ستون خانواده صميميت٬ يکی بودن و صداقت.
دوری از اين هر هنگ به چه ختم می شود ؟ به تار های عنکبوتی که در هر قدم منتظر ماست٬ دوری از گاز پا کی و نجابت٬ دختر سر زمين اريا با عشق به دنيا می ايد٬ اما چه ميشود که به دنبال فر هنگ اروپائی٬ از همه چيز می گذرد. از نجابت و پاکی٬ از صبر و متانت. ما گم شده ايم در اين راه.
مردان تحصيل کرده يی که از ديار ابی مامهاجر شده اند٬ با يد تقاص(*) چه را بدهند؟ با قرض ازدواج؟ با زندان طلاق. دختران هوس بازی که به د نبال موتر های مدل بالا و لباس های مد روز هستند٬ با بير حمی تمام خون شو هران شانرا می نوشند. دختران عقده يی و ضعيفی که با ديدن فلم هاي هندی از شوهران شان انتظار اکت های شاهرخ خان و سلمان خان را دارند. بی خبر از دنيای واقعی٬ اگر اين انتظار ها بر اورده نشد طلاق٬طلاق٬طلاق... واژه که حتی شر م گينم از نو شتن ان٬ زنانی که کو دکان معصوم و پا کشان را از وجود داشتن پدر و عشق پدری محروم می سازند. چرا ..٬ چرا....؟ بايد اينطور باشد.
سيالی: بردن کالا های گران قيمت برای دوستا و اشنايان.
هم چشمی: چرا فلان شخص ان را دارد و من ندارم. عروسی دوستم اينچنين بر ارشد. ومن بايد خيلی مجلل تر از او بر ار می شد. در عروسی که دعوت می شوم بايد سه دست لباس مدل جدير بپوشم.
اری! مردی که شب و روز زحمت می کشد٬ تمام در امدش صرف عقده های زنش می شود٬ اگر غير اين باشد٬ مرد يک مرد خشن است. حالا بايد مرد هاييکه از بام تا شام ذر بيرون زحمت می کشند٬ شب ها بايد ظروف بشو يند و پو شاک کودکان شان(پامپرس) را عوض کنند٬ اگر غير اين باشد جای مرد در زندان است.
لباس: لباس های با لای ناف بايقه های باز و بزرگ٬ اگر مرد اعتراض کند٬ بيدرنگمی شنود که اينجا ارو پاست و حقوق زن و مرد يکی است. ايا با پو شيدن لباس های بر هنه و حقوق زن ومرد را بايد يکسان جلوه داد؟
ايا مقصر دختران جوان هستند؟ يا خانواده های بی بند و بار؟ که فر زندان خود را با فر هنگ و تمدن خويش اشنا نساخته اند و بی بندو باری را در فرزندان شان رشد داده اند.
زنان جوانی که هيچ نمی دانند٬ نداشتن مهر پدری چه عواقبی برای فرزندان شان دارد٬ ايا اين خود خواهی نيست. اين ظلم و لطمه زدن به رو حيه يک کودک نيست. چرا اينطور باشد؟ نخست عشق و بعد طلاق. دخالت های خانواده ها ٬ پدران و مادرانی که خود را دلسوز فرزندان خويش ميدانند٬ به فکر بريدن ستون های عشقی هستند٬ که زنده گی مشترک دو جوان را تشکيل می دهد. از داماد خويش تو قع برده گی دارند٬ در غير ان صورت طلاق.
ستون ها شکسته می شو ند. کود کان از مهر پدر محروم و رويا ها به کابوس مبدل می شود٬ و امار طلاق با لا ميرود. امار طلاق در اروپا به حد افتزاع بر انگيزی بين هم ميهنان ما با لا رفته ٬ به طوری که سو گمندانه در بين خانواده های همميهنان ما به يک رسم در امده٬ رسمی که مردان را روانه زندان می د و فرزندان را از عشق پدر محروم.
(*) تقاص: از يکديگر قصاص گر فتن٬ تاوان گفتن ٬ معامله بمثل کردن.
------------------------------
نوت:-
به نظر من اينکه چرا رسم وعنعنات ٬ فر هنگ کلتور پاک افغانی خودرا تحت تاثیر فرهنگ غرب میسازند فقط تقلید است. روزی که وارد این کشور ها میشوند تصور بر این عقیده اند. که ما و اولاد ها ما به این کلتور و فرهنگ دخیل شوند .اولا به لسان شان و اهسته اهسته ارتباطات را قوی میسازند. تا بتواند به ضم ايشان جواب داشته باشند تا بتوانند که در اينجا بدون درد سر و بلاتکليفی زنده گی کنند. طبعی است که تا به لسان وارد شوی مدت طولانی را در بر ميگيرد. و در اين مدت پدر و مادر با فرزندان خود به همين لسان جديد تفاهم ميکنند. وقتی که متو جه ميشوند کار از کار گذشته فر هنگ اصيل خود را فراموش ميکنند. که در اين موارد دفتر ها سوسيال يا خدمات اجتماعی رول بارز را بازی ميکنند. اطفال را مانده حتی پدر ها مادر ها به گمراهی ميروند.
جوابولی از هالند15535
2006-06-22 22:58:31
سلام به همگی عزیزان افغانستانی امید وارم در هر جای دنیا هستید .
وهر کاری می کنید سالم وسر حال باشید.
خوا هشمندم اگر کسی فونت پشتو دارد برام بفرستد. فقط میخواهم روش کار با آن را هم برام بفرستد ممنون می شم
سرحال سالم وموفّق باشید. احمد ضیاء حسین پور
جواباحمد ضياء حسين پور15511
2006-06-13 13:09:53
فریداحمد نصیری شیرزاده:
برادران عزيز! لطفاْ قبل از اينکه به جمله بردازی آغاز کنيد يک اندازه در مورد ازدياد معلومات جانبی و مطالعات شخصی خود در عرصه های مختلف توجه نمايد. مطالب که در یک ویب سایت بنشر میرسد مطالعه کننده آن میتواند هموطنان افغان ویا دوستان همزبان ایرانی و سایر اشخاصی که به زبان دری و فارسی آشنائی دارند باشند در این صورت براساس مطلب ارسالی نشر شده شما در مورد دانش و آگاهی همه افغان ها قضاوت خواهد شد. در مورد ترجمه کلمه download معنی مختلف تحرير گردیده که باید گفت اين شرط نيست برای هر کلمه حتمی معادل آن را بزبان خود داشته باشيم. استعمال يک کلمه دری که به وضاحت معنی را افاده کند حرف خوب است در غير آن نسبت به استعمال ترجمه مبهم و تحت الفظی بکاربردن اصل کلمه خارجی بهتر است. ما کلمات زيادی داريم که معادل آن را در زبان دری نداريم و از سال های متمادی مورد استعمال دارند مانند تلويزيون راديو وغيره. با تشکر از توجه شما.
رحيمي
جوابرحيمی15264
2006-06-12 20:10:30
از خواجه شمس تبريز

چون گفتنی باشد٬
و همه عالم ٬ از ريش من٬
در اويزد ٬ که مگر نگويم....٬
اگر چه بعد از هزار سال باشد
اين سخن ٬
بدان کس بر سد که
من خواسته باشم !
جوابولی از هالند15247
2006-06-10 22:09:26
از گلستان سعدی عليه رحمه
صاحبدلی ٬
به٬٬ مدرسه٬٬ امد ٬
ز ٫٫خانقاه٫٫ ٬
بشکست ٬ عهد صحبث ٫٫ اهل طريق ٫٫ را !
گفتم :
ميان ٫٫ عابد٫٫ و ٫٫عالم٫٫ ٬ چه فرق بود ؟ ٬
تا اختيار کردی از ان ٬ اين فريق را ؟!
گفت :
ان ٬ گليم خويش ٬
بدر می برد ٬ ز موج !
وين ٬ جهد می کند که رهاند ٬ ٫٫ غريق ٫٫ را !
جوابولی از هالند15213
2006-06-04 15:51:33
برادر محترم احمد ضیاء حسین پور!
با سلام
شما آدرس خود را نداده ايد وگر نه من برای تان فونت پشتو ميفرستادم اگر مايل بوديد به اين آدرس تماس بگيريد :
Ziba100000@yahoo.com
موفق باشيد
جوابزيبا15063
2006-06-01 13:58:56
برای تو چه نويسم که لايقت باشد
برای جلوه تو نيز شايقت باشد
جواببی نام14988
2006-05-30 21:20:53
من محمد رحیم از کابل افغانستان این پیام را می فرستم از مردم افغانستان تقاضا می کنم که لطفاّ تضاهرات مصالحت آمیز بکوند .....
جوابمحمد رحیم14949
2006-05-29 02:36:19
يما از هالند:
يما جان سلام
به ارتباط شرح ماجراي قتل مرحوم نصرت پارسا :

بشكند دستي كه بازوي ضعيفان بشكند .
جوابعزيز روفي14903
2006-05-26 18:41:27
رباعيات بيدل - ايينه تصوف
بيدل شناس معروف محمدعبدالحميد اسير معروف به (قندی اغا) طی رساله اش:٫٫ شرح رباعيات ميرزا عبدالقادر بيدل ،،پنج اصل يا مبنای تصوف را در نمونه ربا عيات ان عارف بزرگ مورد بررسی قرار داده. اينک با استناد از اين که با کلام زيبا و فصيح نگارش يافته است٬ از يحر قطره هايی چيده و هريک از پنج بنای تصوف را با نمونه هايی از رباعيات بيدل که نو يسنده خود انرا انتخاب کرده رنگين مسازيم.
بنای اول - درد:- ابوالمعانی درد را يکی ار لوازم تصوف و معرفت شناخته و انرا بنای اول عرفان خويش وانمود ميفرمايد. درد تهداب و اساس تصوفاست و انگیزه است که ازعشق و محبت سر چشمه گر فته و به صفا و جلای قلب عارف اهتمام می ورزد. درد نزد دیگران رنج وستم است اما نزد عرفا٬ شفا و نعم.
یارب زمی درد یاغی بفرست و ز برق طلب نور چراغی بفرست
پیرایه چشم ما کن از گوهر عشق بر خاتم دل نگین داغی بفرست
بنای دوم - عبرت :- وقتی عارف درد را پیشت سر گذاشت و به عشق درد پختگی حاصل نمود انوقت برای وی دل و دیده عبرت حاصل میشود و قدم از غفلت بسوی اگاهی گام بر میدارد از هر چیز و هر رویداد انتباه می گیرد و عقل و ادراک را بکار میبرد.
هر دیده که عبرتی نگیرد کوراست هر شهد که لذتی نبخشد شور است
رختی که تغییر نپذ یرد کفن است ان خانه که تبد یل نیا بد گور است
بنای سوم - سلوک : سلوک راه یافتن و نیک روی کردن در امور را گو یند و طلب تقرب به حق تعالی میباشد.
سلوک کلمه جا معی است که علاوه بر عبادات در معاولات وی خلا نیز مر تبط بوده و متضمن کلیه صفات انسا نیست چون ادب٬ عجز و انکار٬ مناعت و استغنا٬پرهیز گاری٬قناعت٬حیاوشرم٬ حفظ ابرو٬عصمت٬ حق نمک٬ترک غرور٬ کرم٬ تعاون٬ سخا......:
بیدل چه خیال است که خود را به هوس ممتاز تصور کنم از مور و مگس
تا دیده ام اثار ادبگاه ظهور قولم حمد است و فعل من سجده و بس
بنای چهارم - تحقیق :- در اصطلاح صو فیه اطلاق این کلمه بر کسی میشود که بروی حقیقت اشیا کماینبغی منکشف شده باشد و این معنی کسی را میسر است که ار حجت و بر هان گذشته و بمرتبه کشف الهی رسیده باشد و بعین العیان مشاهده نموده باشد که حقبقت همه اشیا حق است و بغیر از وجود واحد مطلق موجود نیست و وجود دیگر اشیا اضافت وی است.
ابوالمعانی بیدل را از لحاظ مسلک تصوف از عرفای وحدت الوجودی مینامند.
عالم همه یکی جلوه ذات احد است اینجا نه هیولی نه صور نی جسد است
کثرت اثار چشم واکردن ماست این صفر چو محو شد همان یک عدد است
بنای پنجم- معاش:- معاش یعنی معیشت در اجتماع است که برای ان اداب و رسومی مقرر داشته اند و طریق زیست را در اجتماع تا کید کرده اند. ابوالمعانی بیدل معاش را بنای پنجم تصوف خویش قرار دادهاست. تصوف ابوالمعانل بر مبنای اعتدال و میانه روی استوار بوده و افراط وتفریط در ان دیده نمیشود. عر فا مسلک قناعت را دارا بوده و از ضروریات معاش بچیزی اندک اکتفا مینمایند. تغنم٬ حرص و سعی و تلاش بیجا در نزد ایشان قباحت دارد.

بنیاد جسد که کار گاه اسما ست روز دوز حکمت طبیعی بر پاست
بر صوم وصلوات پر میفزا کا ینجا تعدیل بهر امر کمال عر فاست

جوابولی از هالند14819
2006-05-26 16:29:36
باسلام وخسته نبا شید خدمت عزیزان من امیدوارم همگی خوب باشید.
از ایران برایتان مینویسم می خواستم اگر امکان دارد برام( فونت کامپیوتر)پشتو بفریستید
ممنون میشم چون سریعاً کاردارم

امید وارم در کاری که در پیش دارین موفّق باشین وکمال همکاری را نماین


((سالم، سربلند، سرفرازوسر شار از عشق وخدمت به وطن باشید .))


جواباحمد ضیاء حسین پور14818
2006-05-13 18:04:02
روزی سعدی کنار جو نشسته بود استنجا ميکرد.
دختراش که نير بذله گو بود. صدا زذ که سعديا چه ميشوی
سعدی. گفت چيزی که تو ميجوی
دخترش. گفت من چه ميجويم
سعدی . گفت چيزکه من ميشويم.
جوابولی از هالند14384
2006-04-29 16:46:34
گلستان سعدی
دو برادر يکی خد مت سلطان کردی و ديگری بزور و بازو نان خوردی باری توانکر گفت درويش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن بر هی گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت رهايی يابی
که خردمندان گفته اند نان خود خور و نشستن به که کمر زرين بخدمت بستن...
بدست اهن تفته کردن خمير
به از دست بر سينه ژيش امير
.......................
دزدی بخانه پا سائی در امد چندانکه جست چيزی نيافت دل تنگ شد. پارسا خبر شد گليمی را که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود.
شنيدم که مردان راه خدا
دل دشمنان را نکردند تنگ
تراکی ميسر شود اين مقام
که با دوستانت خلافست و جنگ
..................
پياده ای سرو پا بر هنه با کاروان حجاز از کو فه بدر امد و همراه ما شد و معلومی نداشت خرامان
همی رفت و ميگفت:
نه با شتر بر سوارم نه چو اشتر زير بارم
نه خداوند رعيت نه غلام شهر يارم
غم مو جود و پر يشانی معدوم ندارم
نفسی ميزنم اسوده و عمری ميگذارنم
اشتر سواری گفتش ای درويش کجا ميروی بر گرد که بسختی بميری نشنيد و قدم در بيابان نهاد و
بر فت چون بنخله محمود در رسيديم توانگر را اجل فرا رسيد درويش ببالينش فراز امد و گفت: ما
بسختی نمرديم وتو بر بختی بمردی.

شخصی همه شب بر سر بيمار گريست
چون روز امد بمرد و بيمار بز يست
ای بسا اسب تيز رو که نماند
که خر لنگ جان بمنزل برد
بس که در خاک تن درستان را
دفن کرديم و زخم خورده نمرد
جوابولی از هالند14070
2006-04-23 14:39:15
از همه اولتر سلام واحترامات قلبی خودرا خدمت تمامآ هموطنان عزيز و عاليقدرخود که در هر گوشۀجهان استند تقدیم میدارم امید است لباس صحت و عافیت را برتن داشته باشید .هموطنان عزیزهمین فعلآدرصددهرکاری که استید البته کارهای فزیکی بخاطر پیدانمودن آذوقه فامیل در پهلوی آن متوجه دین و دیانت خود باشید چراکه این دونیا دونیا فانی است ودر گذر کوشش نمایم که در آخرت نزد خدروندبزرگوار روی سیاه و شرمنده نباشیم .
جوابعبدالغفور پوپل13901
2006-04-20 20:18:53
از شیخ سعدی(رح)


حکمت بسيار٬ در جملات قصار

* جواهر اگر در خلاب افتد همان نفيس است و غبار اگر بفلک رسد همان خسيس
* قيمت شکر نه از نی است بلکه ان خود خا صيت وی است
* مراد از نزول قران تحصیل سیرت خوب است نه تر تیل
* توانگری به هنر است نه هنر است نه به مال و بزرگی به خرد است نه به سال
* پیکان از جر احت بر اید و ازار در دل بماند
* دو کس دشمن ملک و دینند٬ پادشاه بی حلم و زاهد بی علم
* اتش خشم٬ اول در خداوند خشم افتد پس انگه زبانه به خصم رسد
* بد خوی در دست دشمنی گر فتار است که هر جا رود چنگ عقو بت او رهایی نیاید
* نصیحت پا د شاهان را گفتن کسی را مسلم است که بیم سر ندارد یا امید زر
=== ==== ================ ===========
قصار - جمع قصیر
قصار- کسیکه جامه ها را بشوند و سفیدکند
تحصیل - حا صل کردن ٬ فراهم اوردن و بدست اوردن ٬ دانش امو ختن ٬ درس خواندن
تر تیل - سخن را اراسته و اشکار و بی تکلف کردن
---------------------- -------------------------------
قران را قرائت درست و اهنگ خوش تلاوت کردن

جوابولی از هالند13854
2006-04-17 19:16:37
از کلستان سعدی نقل ميگردد.
ببين ان بی حميت را هرگز- نخواهد ديد روی نيک بختی
تن اسای گزيند خو يشتن را - زن و فر زند بگذارد بسختی
------
همای بر همه مر غان از ان شرف دارد - که استخوان خورند و جا نور نيازارد
-----
ا نانيکه بکنج عافيت بنشستند - دندان سک و دهان مردم بستند
کاغذ بدريدند و قلم بشکستند - و ز دست و زبان حرف گيران زستند
*************
ای زبر دست زير دست ازار - گرم تا کی بماند اين بازار
بچه کار ايد يت جهان داری - مر دنت به که مردم ازاری
* * * * * * * * ** ** ** * * * *** **

به بازوان توانا و قوت سر دست - خطا ست پنجه مسکين نا توان بشکست
بترسد ان که بر افتاد گان نبخشايد - که گر ز پای در ايد کسش نگيرد دوست
* * * * *
تا مرد سخن نگفته با شد - عيب و هنرش نهفته با شد
هر بيشه گمان مبر نهانی - باشد که پلنگ خفنه با شد
* * ***** **
قارون هلاک شد که چهل گنج داشت -نو شيروان نمرد که نام نکو داشت
---
من ان مورم که در پايم بمالند - نه زنبورم که از دستم بنا لند
کجا خود شکر اين نعمته گذارم - که زور مردم ازاری ندارم.
--------------------------

حميت - به معنی مروت. نخوت. غيرت. ننگ و عار
جوابولی از هالند13759
2006-04-02 11:24:45
برادران محترم لطفانزاکت و اداب نوشتن در یک سایت را دقیقا مراعات نمائید. از موضوعات بیهوده گذشته در معلومات خود بیافزائید چون میشود ازین طریق همه چیز را اموخت. خوب بهر صورت صرف یک مشوره دوستانه بود اختیار به دست هر کس است.
فریداحمد نصیری شیرزاده
جوابفریداحمدنصیری شیرزاده13395
2006-04-02 10:04:19
سلام به هر برادر و خواهر افغان که در دنیا ی خارج از افغانستان عزیززندگی مهاجرانه دارند!
برادر و خواهر امیدوارم در زندگی دور از وطن تمام رسوم و عنعنات و اخصا دین مقدس اسلام عزیزرا بیاد داشته باشید و مانند عبدالرحمن مرتد که صدقه این نام مبارک شود به دین مقدس خویش عقب ننمائید هموطن شما از وطن شما و از دیار شما فریداحمد از شهر کابل
جوابفریداحمد نصیری شیرزاده13391
2006-04-02 09:46:11
یک معمای جالب لطفاجواب ان را ارائه کنید
نام شهری است در ایران اگر حرف اولش را حذف کنیم اسم میشود اگر دو حرف اولش را حذف کنیم لقب یکی از پیامبران خداوند ج میشود اگر سه حرفش را حذف کنیم یکی از وسایل جنگی میشود و اگر چهار حرف اولش را حذف کنیم واحد پولی یکی از کشور ها میشود
جوابفریداحمد نصیری شیرزاده13389
2006-04-02 09:42:27
بعد از تقدیم سلام به دست اندرکاران و همه انعده از هموطنان که در ین سایت نظرهای خودرا ارائه میدارند میخواهم عرض بدارم که موسیقی درافغانستان دارد به سوی بی راهه میرود هنرمندان محترمی که فعلا ناخود اگاه در راه موسیقی قدم گذاشته اند میخواهند که با عرضه نمودن
هر نوع اهنگهای بدون مفهوم شهرت منفی کسب نمایند وغیره ....................... خوب بهر ترتیب منحیث یک افغان از هنرمندان چیره دست کشور عزیز مان افغانستان چون فرهاد جان دریا
وحید جان قاسمی وحید جان صابری اسد جان بدیع و استادان محترم ناشناس محترمه مهوش و غیره ان همه هنرمندان عزیزکه صرف به اصلیت و معنی موسیقی اصیل افغانی پی برده اند موسیقی وطن مارا ازین ورطه هولناک نجات داده و خدمت شایان به این عرصه نمایند
جوابفریداحمد نصیری شیرزاده13388
2006-03-26 08:16:29
همايون طارق:
چه دروغ شاخ دار مرحبا!
جوابرفيع13270
2006-03-17 12:35:34
سلام لطفا این همه تهمت به هنرمندان افغان نزنید راستی میگویند که نغمه به افغانستان امده هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش
جواببهرامی13156
2006-03-01 23:23:18
ميخواهم بخشی از مصا حبه مر حوم نصرت پارسا را برا یتان بنو یسم که با کاخ سخن انجام داده بود.
سوال :- پرسش های من درمورد چگونه گی اموزش و کار کرد های خو د تان است؟
جواب:- پار سا مثل همیشه بشاش خندان بذ له گو بوده و با تبسم گفت بسیار خوب منظور تا ن را فهمیدم.
سوال:- از چند سا لگی در راه هنر مو سیقی گام گذاشته اید و مشوق شما درا ین راه کی بوده است؟
جواب:- من از شش سالگی به مو سيقی و اواز خوانی علاقه مند بو دم و با تشو يق پدر بزرگوارم و برادرم نجيب پارسا از همان سال اواز خو اني را شرو ع کر دم.
سوال:- مو سيقی چيست؟
جواب:- مو سيقی علميست که الات و نغمات. دراز . کو تاهی . رقت و غلظا. شدت . خفت. حدت و ثقل و توافق و تنا ظر اواز را بيان ميکند يا مختصر ميتوان گفت که مو سيقی علم ساز و اواز است.
سوال:- غرض از مو سيقی چيست؟
جواب:-التذاز روح و متحس شدن ان است.
سوال:- به خا طر اموزش بيشتر هنر تان استادی هم داشتيد؟
جواب: چرا نه! در قدم نخست نزد استاد بزرگوار بابای مو سيقی استاد سر اهنگ مرحوم کلاسيک امو ختم اما تا تاسف که پنا هنده شدم . نتو انستم از استاد خود کمک بگيرم بعدا در هند استاد غلام عليخان مرا رهنمايی ميکرد و می اموزاند.
سوال:- کجا پنا دهنده شد يد؟
جواب: در المان.
س: شما که از وطن دور هستيد ايا تحصيلات تانرا به پا يان رسانده ايد يا خير؟
ج: بلی من در المان چندی پيش از رشته تون انجينری فارغ شدم.
س: ايا هنوز هم با استاد غلام عليخان تمرين داريد؟
ج: بلی هميشه
س: ايا از سبک کسی پیروی میکنید؟
ج: من غزل و کلا سیک میخو انم که مو سیقی با سر کلاسیک و غزل استوار است. خودم یک مکتب دارم بنا از هیچ کسی پیروی نمیکنم.
س: قسمیکه من و هم وطنان خبر داریم شما در بسیاری کنسرتها اشتراک نموده اید. خو شترین خا طره یکی از کنسرتهای تانرا میتو انید حکایت کنید؟
جواب: سوال خو بیست در کنسرت های زیادی اشتراک کرده ام و احساس خوشی میکنم که همو طنان گرامی ما در هر گو شه از دنیا که هستند علا قه ز یادی به هنر موسیقی افغانی خود دارند.
بدینمعنی که هنر مندان شا نرا به یاد فر اموشی نه سپرده اند و به صراحت میتوان گفت:
خو شترین خا طراتم اینست که در هر کنسرتم بیشتر افغانها یم اشتراک میکنند.
اینکه با کف زدنهای ممتد شان مرا بدرقه میکنند که این خود بهترین خا طره است. بد ینو سیله از همه انها قدر دانی و تشکر میکنم.

به نظرم این اخرین مصاحبه مرحوم نصرت پا رسا بود. که دست و دامن یک جوان بی عقل از خون این شهید گلگون کفن بخو ن اغشته شد.خدا وندا بغض وکینه را از بین ببر و گل محبت اخوت و برادری را بکار. و به این شهید نا مراد روزنه بهشت را باز بدار.


مکررا تاکيد به اين حرف است که عوض کومه نقطه استفاده شده است.اميد مورد مقبول قبول قرار گيرد.
جوابولی از هالند12935
2006-02-18 04:50:23
برادران عزير به همه تان سلام ، خدا نصرت پارسا را بيامرزد اگر قتلش پلان شده بوده با نبوده حداقل آنجا محكمه و قانون است بازخواست ميشود ؛ من هم در خارج بودم و حالا در افغانستان هستم اينجا كه آمدم ديدم كه با خيلي از قسمت هاي افغانستان را طالب گرفته شما قبول كنيد كه در قندهار ، خوست ؛ پكتيا ، پكتيكار و ديگر مناطقي كه طالب از آنچا ها قيام كرده بود اصلا تسلط جكومت كرزي وجود ندارد و از طرفي تمام فكر و ذكر كرزي صاحب هم اينست كه چطور ديگران را حذف و قوماي خودرا نصب كند ؛ بياييد كه در پي چاره اين درد براييم كه نصف افغانستان را باز طالب گرفته ؛ فريب تبليغات را نخوريد بياييد از نزديك ببينيد.
جوابهمايون طارق12795
2006-01-28 14:58:14
معنی اسم آرسام چیه؟
جوابرضا12508
2006-01-26 16:20:30
يادمان باشدازاين پس وفايي نكنيم
اگر ازعشق شكستيم صدايي نكنيم
يادمان باشدازاين پس هرگز
طلب عشق زه هر بي سروپايي نكنيم
جوابسميتا12482
2006-01-19 13:56:55
سلام به غير از اسم های چرسی و جرسقيل اسم ديگر وجود ندارد ! بگزاريد افغان های عزيز من؟
جوابجورج12351
2006-01-11 06:27:33
ناهيد:
نصرب پارسا كه روحش شاد باد ، آواز خوان و هنرمند محبوب كشور بود ، اما اين شعر كه شما دروصف ايشان نوشتيد ، اين شعر نيست بلكه معر است ، و افراد را وقتي ميخواهم وصف كنيم كلماتي كه لايق شان شان است بايد بنويسيم ، شما قبول كنيد كه آنهايي كه پارسارا نمي شناسند با اين شعر در باره اش قضاوت ميكنند كه اين در واقع به يك هنر مندي چون نصرت پارسا ظلم است كه ميد وارم بعد از اين تكرار نشود ، گرچه ميدانم شما از علاقه مندي نسبت به او اين شعر را نوشتيد ولي در اينجا همه آنرا ميخوانند
جواباحمد جوزجانی12245
2006-01-10 05:27:11
كار كنان محترم سايت قارسي رو !
عيد سعيد اضحي را به شما و از طريق شما به همه هموطنان كه در كنار شما و در ديگرجاها بعنوان مسافر زندگي ميكنند تبريك عرض نموده و براي همه خوشبختي و سعادت آرزو مينمايم .
جواباحمد جوزجانی12223
2006-01-04 12:40:20
جاويد:
ماهم خبر داريم بكلي ادعاي رشيد دوستم درست نيست زيرا من در امريكا رستورانت داشتم و علي احمد جان جلالي هم تاكسي داشت ، ماخوب خبرداريم و همه ميشناسيم .
جوابحامد جان12080
2006-01-02 02:39:42
رشید دوستم:

نخير برادر دروغ است فرهاد در يا عاشق است لاغر شده و ناشناس هم عيسوي نشده او قندهاري است اين حرف را دوباره تكرار نكني ،‌من دقيق خبر دارم زيرا در لندن من دكان پيزا فروشي دارم همه مردم را ميشناسم .
جوابجاويد12042
2005-12-18 09:40:36
تبسم:
دوون لود در زبانهای فرانسوی و روسی (بار کردن) ترجمه شده است
جواباحمد11764
2005-12-17 17:54:47
سلام
فرق و شباهت بین زبان انگلسی و زبان ترکی ؟
و استرس در زبان انگلیسی چیست ؟
با تشکر میثم
جوابمیثم11752
2005-12-03 00:37:48
دوستان محترم : شما ميتوانيد با مراجع به اين دريچه بايک فرهنگی کشور که مانند قوغ زير خاکستر است آشنا شويد که خودم برای اولين بار امروز با نام مبارک شان آشنا شدم.
جوابشاپور باختر11581
2005-10-30 08:56:03
گرانو هيواد والو اختر مو نيکمرغه.
هموطنان عزيز عيد شما فرخنده باد.
وطن دارلر عيد مبارک.
جوابشعيب کابلی11183
2005-08-29 12:35:39
سايت انترنيتی فرهاد دريا:
http://www.farhaddarya.info/
جوابدريا10302
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.