English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ دورنامه همکاری ناتو و روسیه در قبال افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-03-10 19:10:34
به نظرمن کنار رفتن ازتعهدات سپرده شده درهرمقطع زمانی ومکانی که باشد ،باعث نگرانی امضاکنندگان موافقات بین المللی میگردد . بخصوص ان تعهدات که دران نورمهای مبارزه باتوروریزم بین المللی ، مبارزه بازرع وتولید غیرقانونی موادمخدر درج گردیده باشد ،حتا به هرحالتش وهر اهمیت که به قراردادهای عقدشده که دران منافع کشور جداگانه ویا جامعه بین المللی دران نهفته باشد سرکشی کند باعث واردکردن لطمه بزرگ دردورنمای اینده بالای ان باخوددارد. روسیه غرض احترام به حقوق بشر در راه زندگی ازاد بدون جنگ برای مردمان کره زمین که درهرزمان ومکانی باشد مشترکآ غرض حفظ منافع دولت قانونی،سازمان ها ، ادارات مستقل بین المللی ، ملت های شناخته شده باحقوق مساویش که در راه حفظ صلح وارامش مشترک مبارزه مینمایند عاری ازهرنوع تعبیض درکناران هاقرارمیگیرد .

موضوع جنگ ،تشنجات ومبارزه با "القاعده" و "طالبان" در افغانستان نیز یکی از مسایل که سالها دامن گیر این کشورگردیده ،مبارزه ان هر روز دامنه دار شده وتلفات جانی واقتصادی ان جوامع بشری را به حد زیاد نگران ساخته است.اقای لیونید ایواشوف یکی از نخبه گان اکادیمیک دیپلوماتیک نظامی روسیه درجریان همه حوادث افغانی قرارداشته وتجارب مبارزه باتروریزم بین المللی را بخصوص درافغانستان از زمان موجودیت قطعات محدوداتحادشوروی وقت که دران کشور قرارداشت اگاهی اپراتیفی کامل دارد که روندمبارزه برضدتروریزم که ازطرف ایالات متحده امریکابراه انداخته شده است مسیران به کجا رفته وغرض حل کدام اهداف ژیوپلیتیکی بانیروی نظامی اش به پیش میرود. غرض مبارزه باتروریزم بین المللی وتولیدموادمخدربشکل غیرقانونی ان درافغانستان بعداز حادثه ۱۱ سیپتیمبر درامریکا روسیه با ایالات متحده امریکاو کشورهای اتحادیه اروپا مشترکا بادرنظرداشت تعهدات بین المللی درنخستین روزهای تلخ این مبارزه به نیروهای ا ِیئتلاف دست اشتراک راستین درین مبارزه جهانی داد ودهلیزهای هوایئ عبوری انتقالاتی واکمالاتی را ازخاک روسیه وکشورهای همسایه اسیای مرکزی باز کرد وهمه امکانات که روسیه دراختیار داشت پیشکش نمود.ولی باگذشت زمان این مبارزه خط ا لسیرش بسیوی دیگری درحال تغیربملاحظه رسید . اقداات که غرض جلوگیری ازکشتار مردم صورت گیردبرضد مردم اغاز شد .جهان درقرن۲۰ ازرشد دیموکراسی وجلوگیری ازتشنجات منطقوی مبارزه میخواهد ، ولی برعکس ناتو درتحت رهبری ایالات متحده امریکا درقرن۲۱ موفق به حل موضوعات تشنجات درافغانستان نه تنها نشده بلکه مسیر مبارزه بکلی فراموش گردید وسمت ان تغیر کرد . درسابق میتود مبارزه ازطرف بعضی کشورهای جهان درتشنجات منطقوی معیار وزمان معینی دربرداشت میگفتند که این پرابلم جهانی ویامنطقوی درمدت دو ویا سه سال باید حل گردد ولی فعلا مود ان خیلی تغیر نموده است ،اکثریت کشورهای درگیردرجنگ افغانستان تاریخ ختم انرا همیشه فراموش کرده وقصدا نمی خواهد بگویند که چرا وبه چه دلیلی این مبارزه راه مثبتی راطی نمی نماید. ۲۷ کشور جهان که اکثریت ان اقتصاد قوی انکشاف یافته بانیروی نظامی مدرن تجهیزشده اند موفق درمبارزه حتادر چند ولایات جنوبی افغانستان نشده اند . ملیارهادالر درین جنگ به مصرف میرسد وهرسال تشنجات درافغانستان درحلقه سیاه جنگ قرارمیگیرد.درتاریخ افغانستان موادمخدر به اندازه۸.۲ هزارتن درسال۲۰۰۷ نرسیده بود این هم ازبرکت مبارزه کشورامریکا وقوتهای ناتو درمبارزه باموادمخدرکه بدترین نام جهانی را افغانستان ومردمان ان کمایئ کرد .خیلی رنج اوراست .اقای ضمیرکابلوف سفیر ونماینده فوق العاده دولت روسیه فدرال درکابل واقعیت ها ،فاکتور ها ودلایل مستندی البته در کندی وتغیر سیر این مبارزه دراختیار دارد که نگرانی خویش را نسبت افغانستان و وضع متشنج ان نشان داده ومسیردرست انرا مطابق قاعده های قبول شده پیشکش مینماید .تحلیل گران سیاسی ذبده رویسه چون اقای سیرگی سیرینکو دریاداوری اش ازموضوع افغانستان بدورنرفته ونقاط ضعیف این کمپاین جنگی درمبارزه باتروریزم را درتحریرات خویش نیز یاداوری وبرملانموده است . اقای عمرنثارتحلیل گرمستعد درین صنف بندی سیاسی بادرنظر داشت مسلک تحلیل گرانه اش پیوند واقعات ،تشنجات وبحرانهای داخل ا فغانستان را ازنظرخود ودیگران به همه مطالعه کنندگان سایت بشکل فصیح وخوانا درقید قلم خویش دراورده است لایق به ستایش است.
جوابسرحد25669
2008-03-07 15:45:22
جوابFarsi.Ru25648
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.