English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ عملیات " تاج بیک "
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-12-26 23:18:24
هموطنان عزیز!
امروزمصادف بودباشش جدی ،29مین سالروز هجوم ارتش سرخ به کشوراسلامی ما.پیامدهای این تجاوزراهمه گان می دانند.امانکته ی جالب اینجاست که عده ی ازبازماندگان وتفاله های باند پرچم گروه به اصطلاح دموکراتیک خلق افغانستان که ازراءفت ومردانگی ملت بزرگوارماموردعفوقرارگرفته انددرسایت های اینترنتی شان این روزراروزنجات معرفی نموده وخواسته اندگناه همه ی آن جنایات را دربست به گردن باندخلق بیاندازند.به این خودفروختگان که اسم شان در لیست سیاه تاریخ ثبت است باید گفت شمادیگرامتحان تان راداده اید،آنگاه که ماشین جنگی شوروی پشت سرتان بود چه غلطی توانستید بکنیدکه حالا بکنید.

بقایای حزب دموکراتیک خلق افغنستان که بیش از بیست وچند سال واندی از پایان سلطه اش برسرزمین ما می گذرد،این روزها سخت در تلاش اندبا استفاده از شرایط موجود وبه رخ کشیدن ناملایماتی که خود عامل اصلی آن می باشند،دوران خونین سلطه ی شان بر کشور مارا طلایی ترین دوران که ملت عاشق بازگشت آن است ،جلوه دهند.آنهاچنان براین امرمصراندکه این روزهاجراات به خرچ داده ودرپی آن هستندتابتاریخ 29نوامبرسال جاری عیسوی از هشتادمین سال تولدببرک کارمل در یکی از شهرهای هالند تجلیل به عمل آورند.در این راستا از طریق سایت های انترنتی شان تبلیغات وسیعی را نیز براه انداخته اند.این امر نگارنده ی این سطور را که دوران مذکوروجفاهای وارد آمده بر ملت رامخصوصا در دوران زمامداری ببرک بیاددارد،بر آن داشت تا با نگارش این سطور پاسخی دهد به لجوجان تاریخ که همانا خلقی ها و پرچمی ها می باشندویادی نماید از خاطرات تلخ جفاهای وارد آمده بر این ملت رنجدیده.

طوری که بر همگان واضح است ببرک کارمل که با لشکر کشی ارتش سرخ بر سرزمین دلاوران ودر شش جدی 1358برکرسی قدرت تکیه زد،یکی از مهره های اصلی ومیکرفون اتحادشوروی وقت در کشور ما بود.او فردی بود ضددین ،ضد فرهنگ ملی و حاضر بود همه چیز را در پای رضایت رهبران شوروی فدا نماید.حاصل حکومت چندساله ی وی و دیگرزمامداران کمونیست در کشور طور خلاصه قرارزیر است:

1-تخریب وازبین رفتن هفتاد فیصد از قریه جات کشور بر اثربمباردمان بمب افگن های شوروی.
2-شهادت بیش از سه ملیون از هموطنان مادر اثرکشتار های دسته جمعی رژیم .
3-معلول شدن یک ونیم ملیون نفرازهموطنان ماازاثرسلاح های کاربرده شده توسط رژیم.
4-آواره شدن بیش از پنج ملیون از هموطنان ما به خارج از کشور.
5-وارد آمدن سیصدملیارددالرخسارت بر زیر بناهای اقتصادی کشور.
6-تقویت بنیادگرایی وبه تبع آن بازشدن دست کشورهای خارجی در امور داخلی کشور.
هواداران ببرک این روزها از کدامین افتخارات رهبرشان تجلیل به عمل می آورند؟آیا این یک لجاجت تاریخی مارکسیست ها نیست؟آیا مادران داغ دیده جنایات تره کی ،امین،ببرک ونجیب را از یاد می برند؟اگرمبنابر برگزاری سال تولد دیکتاتورها وخون آشامان تاریخ باشد و این امر معمول گردد فرداشاهد برگزاری جشن تولد نمرود،فرعون،شداد،چنگیز،تیمور،هیتلر،میلوسویچ،کارازدیچ،استالین و دیگران خواهیم بود.
خوب بود اگرروشنفکرنماهای باقیمانده از حزب خلق ،با پوزش خواهی از ملت بزرگوارافغان و تشکر از اینکه آنها را مورد عفوقرارداده بود،به نقدواظهارندامت از گذشته ی شرمناک شان می پرداختند،نه اینکه بنشینند و از ببرک بخواهند شخصیت بسازند.خیر،ملت بزرگوارآن گاهی که ماشین جنگی بزرگ پشت سرتان بود شماراطردکردومطلقه شدید.پس برویدودر کشورهای به قول خودتان امپریالستی بنشینیدوهوس بازگشت دوباره را از سربیرون کنید که سرزمین پاکان نشیمنگاه پلیدان ثبت شده در تاریخ بشر نخواهدبود.
جواباحمدانصاف27263
2008-12-25 11:40:01
از يورش آشكار ارتش اتحاد شوروي سابق به افغانستان سي سال سپري شده است. حفيظ الله امين منشي عمومي حزب دموكراتيك خلق ورئيس شوراي دولت تقريبا دو ساعت بعد از اشغال قصر تاج بيگ ...
جوابFarsi.Ru27257
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.