English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ آینده سیستم پارلمانی در افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2005-09-29 00:49:54
امروز ششم میزان مطابق 28 سبتامبر روز شهاد ت یکی از فرزانه مرد ان تاریخ میهن ما دکتور نجیب الله است.

درست در همین روز دژخیمان سیه دل یکی از روشن دل ترین . صادق ترین . و وطندوست ترین انسان وطن

مان را به جرم دفا ع از انسانیت . شرافت افغانی به چوبه دار آویختند وبار دیگر مردم میهن مان را در سوگ مرگ

یکی از خدمتگذ اران صدیق شان نشاندند . تاریخ میهن ما نام د کتور نجیب الله رییس جمهور پیشین کشور ما را را به مثابه بنیان گذار سیاست مصا لحه ملی افغا ن ها را تا درازای تاریخ به یاد خواهند داشت . روح این فرزند

خد متگذار و صدیق مردم وطن را شاد میخواهم /
جوابصمد سلیم10782
2005-09-23 19:24:15
به عقیده من رئیس پارلمان کسی خواهد شد که بتواند با همه جناها سازش کند. چانس قانونی صاحب خیلی کم است چراکه بعد از تشکیل پارلمان ائتلاف اش به احتمال زیاد فرو می پاشد.
جوابزکی10671
2005-09-23 19:13:12
چه انتظاری از پارلمان افغانستان باید داشت؟ آیا این پارلمان انتخابی، کمکی درتحولات آتی کشور خواهد بود یا مانع این پیشرفت ها خواهد شد؟
جوابFarsi.Ru10670
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.