English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ در روسیه نسل جدید متخصصین افغانستان شنا س به وجود می آید
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-09-17 11:39:09
ن.خ.ح:
والله لالاجان زیاد لغت پرانی ره خو یاد داری مه نمیفامم که جناب شما منحیث یک افغان در دوره سرخ کمونستانُ عصر سیاه حکومت و بلاخره زمان حکومت استبدادی طالبان در کجا بودید چه خدمتی کردید. مه فکر میکنم هر وقت که یک چار لغت فارسی ره یاد گرفتیم خوده بنام روشن فکر ده جامعه بیسواد و چیز نافهمان معرفی میکنیم اونموس که کار ما جور میشه دگه کارو بار نداریم بغیر از انگشت انتقاد دراز کدن دیگرا ره ملامت کدن و اگه بپرسی که جناب رای حل ایره بگو که چطور شوه اول خو نمیفامه و اگه کدام راه ره هم بگویه خودش حاضر نیس که دست بکار شوه صرف از کیسه خالی خود پف کده میره و یک چند کلمه ره ده قالب ادبیات جا میته و لغت پرانی میکنه و بس. به نظر مه حالی شولیته بخو پردیتکه بکو مجاهدین مردمه بازی داد که به ازادی وطن جهاد کنین خوب جهاد کدن کمونست شکست خورد باد ازو سر چوکی ریاست جمهوری جنگ شد مردم عام تباه شدن باد ازو طالب گفت که به ضد شرو فساد جهاد به هزار ها جوان ما کشته شد و باغ ها در گرفت مردم بی خانه شد باز جنبه متحد برامد و گفت به ضد پاکستانی ها جهاد کنین و بلاخره امریکا آمد و حالی به ضد تروریست جنگ روان اس اما در حقیقت افغان ها بنام های مختلف یکی دگی خوده میکشیم حالی خو روشن فکر و تاریک فکر معلوم نیس اول خو ۹۰٪ جامعه تکلیف عصاب داره مشکلات اقتصادی روشن فکر ها هم دگه کارو بار پیدا نکدن بخاطر پیدا کدن یک لقمه نان خوده بنام روشن فکر زدن و هر چی دلشان شد میگن و یک چار روپه بدست میارن و شو که طرف خانه میرن یک چند تا نان از نانوایی پیش خانه میخرن به اولاد های خود میبرن دگه حس وطن دوستی و وطن پرستی ده وجو اکثریت مورده.
جوابمفلس خوشحال17861
2006-09-05 00:08:39
من با نظر آقاي قسيم كاملا موافق هستم.دوستان دموكرات ورفقاي بزرگ وعالي مقام مكرويان نشين و والگا سوران ما باز بوي قورمه و پلو به مشام اوشان ودوستان واقارب هر گز نخواهند رسيد وديگر رفقاي وطن پرست واقعي وبازماندهگان فعلي انقلاب ملي ودموكراتيك كه از دم تيغ جلادان وآدمكشان جهادي وتنظيم هاي بنياد گران ميانه رو وتندروان عربي وپاكستاني وامپريالستئ و غيره رهايي ونجات
ومزه شكست واقعي انقلاب را آنها به شمول اعضاي خانواده شان چشيده اند. آيا كدام يك از رفقاي بيروي سياسي وكمئته مركزي حزب د.م.خ.ا بشمول رفيق ظهور رزمجو قوم گرا ونشنلست تندرو خود خواه بي دانش چشيده ويا ديده اند.دوستان شكست ديروز مرگ امروز همه حزب شماو رهبري حزب ما وشما است.
همان حود خواهي ها وگزاف گويي ها وزياده رويهاي وتندروي هاي نا سنجيده بزگان رهبري وفركسيون
بازيهاي دروني وبيروني حزبي ومليت آقايون سطح بالا و والاي رهبري حزب ما بشمول خاديزم كهنه و نو واحساس عدم مسئوليت از بالا به پائين وبي اعتمادي علت عمده شكست حزب ورهبري حزب د.م.خ.ا
محسوب ميگردد.از تاريخ گزشته درسهاي زياد وآموزنده وتجارب عالي بدست داريم .اميدوارم اين اتحاد و
ايتلاف بر مبناي اساس اصل وحدت ديمكراتهاي عصر نوين جهان امروزي بمعني واقعي كلمه باشد.نه مفهوم تجارت بر سياست.موفق و پيروز باشد.
ن.خ.حمن با نظر آقاي قسيم كاملا موافق هستم.دوستان دموكرات ورفقاي بزرگ وعالي مقام مكرويان نشين و والگا سوران ما باز بوي قورمه و پلو به مشام اوشان ودوستان واقارب هر گز نخواهند رسيد وديگر رفقاي وطن پرست واقعي وبازماندهگان فعلي انقلاب ملي ودموكراتيك كه از دم تيغ جلادان وآدمكشان جهادي وتنظيم هاي بنياد گران ميانه رو وتندروان عربي وپاكستاني وامپريالستئ و غيره رهايي ونجات
ومزه شكست واقعي انقلاب را آنها به شمول اعضاي خانواده شان چشيده اند. آيا كدام يك از رفقاي بيروي سياسي وكمئته مركزي حزب د.م.خ.ا بشمول رفيق ظهور رزمجو قوم گرا ونشنلست تندرو خود خواه بي دانش چشيده ويا ديده اند.دوستان شكست ديروز مرگ امروز همه حزب شماو رهبري حزب ما وشما است.
همان حود خواهي ها وگزاف گويي ها وزياده رويهاي وتندروي هاي نا سنجيده بزگان رهبري وفركسيون
بازيهاي دروني وبيروني حزبي ومليت آقايون سطح بالا و والاي رهبري حزب ما بشمول خاديزم كهنه و نو واحساس عدم مسئوليت از بالا به پائين وبي اعتمادي علت عمده شكست حزب ورهبري حزب د.م.خ.ا
محسوب ميگردد.از تاريخ گزشته درسهاي زياد وآموزنده وتجارب عالي بدست داريم .اميدوارم اين اتحاد و
ايتلاف بر مبناي اساس اصل وحدت ديمكراتهاي عصر نوين جهان امروزي بمعني واقعي كلمه باشد.نه مفهوم تجارت بر سياست.موفق و پيروز باشد.
ن.خ.ح
جواب ن.خ.ح17465
2006-08-26 09:04:42
آیا در این میز مدور کسی از سفارت هم بود؟ همانی که وقتی شوروی رفت، قرآن را سوخت و همانی که قسم خورده تا کوچکترین فرزندش تحصیلات عالی خود را تمام نکند، از سفارت افغانستان در روسیه بیرون نمی شود؟
جوابکابلی17099
2006-08-25 01:44:33
هر اقدامیکه در تفاهم بین ملت ها کمک نماید قابل قدر است !
جوابخسرو17053
2006-08-22 00:11:33
پرويز سلام عرض دارم:
پيام شما مرا بياد شرق شناس نامداری روسی انداخت که تقريباْ صد سال قبل به افغانستان سفر کرد و در کتاب خود يکی از خاصيت های منفی افغانها را بخيلی خواند. بخيلی و رقابت خبيث ، ناسالم و کورکورانه ما افغانها را خراب خراب کرده است.
جوابسرور16948
2006-08-21 21:01:16
Farsi.Ru:
اين ميزهای مدور و سيمينار ها مفاد ندارند.
جوابپرويز16944
2006-08-21 02:48:26
Farsi.Ru:
با عرض سلام بر همه کارکنان ودوستداران اين صفحه ملی قدم خير شمارا چهت منسچم ساختن افزاد مصلکی به اميد فلاع مردم وابادی وطن عمل نحلمنکر وامرمعروف دانسته وقوت وبردمی کامل برهمه دست اندر کاران وشاييقين ایناقدام ارزوميکنم.
جوابامان معاشر کانادا16929
2006-08-19 19:38:03
این میز مدور را یک قدم بی نهایت مفید و بجا میدانم. یقین کامل دارم اگر همچو نشست ها زیاد شود،آن زخم هایکه بعد از دوستی افغان--شوري به مردم هردو کشور(افغانستان و روسیه)میراث مانده آهسته،آهسته تداوی شده و فراموش خواهد شد. و تصور جوانان هر دو کشور درباره مردم و مملکت یکدیگر بطرف خوبی تغیر خواهد کرد(خصوصآ جوانان روسیه).

اینکه محصلین افغانی و روسیه به این میزمدور دعوت شده بودند،نمایندگی از حسن نیت و هوشیاری برگزارکنندگان این میزمدور میکند،چراکه همین محصلین کدر های آینده کشورهای خود هستند.ومیتوانند رول مثبتی را در مناسبات آینده دو کشوربازی کنند.
تلاش وزحمت کشی ،مدیریت مسوول نشریه- اینترنیت « افغانستان. رو » قابل قدر دانی است. به امید موفقیت های هر چه بیشتر شان.
جواباکبر16908
2006-08-18 16:15:04
به روز چهار شنبه گذشته در مدیریت مسوول نشریه- اینترنیت « افغانستان. رو » میز مدور ، در باره موضوع سطح کنونی روابط روسیه – افغانستان برگذار گرد ید. به مقایسه گردهمایی های عنعنوی ، که به صورت متنا وب در موسسات مختلف برگذار می گردند.
جوابFarsi.Ru16888
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.