English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ سیر تکامل روابط چین و کابل
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-01-29 07:09:30
در افغانستان كمونيزم بدنام شد.اسلام بدنام شد. دموكراسى قبيلوى كه مظاهره صلح اميز به خون غلط زد بد نام شد.واضحأ كه اجل جين شايد رسيده باشد.
كر خدا نا خواسته افغانى درايد در بهشت ......ميكند جنات تجرى تحت الانهار جور
جواببينا25385
2008-01-10 22:41:35
Farsi.Ru:
دولت چین با داشتن کمیت فزیکی وافر خود چون نیروی زنده در امر تعغیر دنیا ورشد وتوسعه فضایی چینی ویا چینایی بودن با استفاده از کار و زحمت افراد چینایی رول مهم را بازی مکنند . در سالهای اخیر دولت چین با استفاده از شعار در هر جای چینایی است همانجا چین است فعالیت میکنند وکار می کنند ونهایت امر خدمت ورحمتکشی افرادچینایی با برداختن باج از در امد خود از ابرو واتوریته خاص بر خوردار شده است چین با هر شرایط وهر سویه می سازد ومقام وچای خود را میابد . بخصوص این اندیشه ورویش در دولت های کانادا وامریکا رواج یافته است که مورد بسند وقبول دولتها نیز قرار گرفته است.مثلا در یک اداره خیریه امریکا ویا کانادا مراجعه وبررسی شود افراد جینابیی در بین کمک خوران دیده نمی شود ودر قدم اول فیصدی خیرات خوران افغانها دوم افریقایی ها وسوم اشخاص بیکاره که دامنگیر الکول ویا سایر مواد مخدره شده است می باشد. فلهذا این روابط دوستی چین وافغانستان را یک گام خوب در روند ترقی ورفا مردم ودولت افغانستان میدانم.
جوابامانـ معاشر25260
2008-01-10 18:47:25
تحرک ناگهانی در روابط افغانستان و چین در ماه های نوامبر – دسمبر سال 2007 تقریبآ به حادثه عمده حیرت انگیز سیاسی در سیاست خارجی افغانستان مبدل گشت.
جوابFarsi.Ru25257
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.