English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ اقتصاد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2005-08-13 16:12:17
جمدر:
اگرلست شما واقعاْ نظربه قیمت موتر ترتيب شده باشد، بايد صاحب موتر G500 که به همه افغانها معلوم است جای اول را درآن میداشت.
جوابفريدون10109
2005-08-12 11:37:32
جمدر:
جمدر جان چقدر هرچيز را ساده ارزيابی ميکنی و ازروی موتر سرمايه داران را تعين ميکنی در حاليکه مهم جيب است نه موتر هائيکه اکثرا به قسط اخذ شده است!
يک قصه جالب بيادم امد :کسی را ميشناختم که با يک مقدار سرمايه خود کار شخصی ميکرد و يک مقدار هم باپول مردم .

از قضا در کار خساره ديد و مردم بخاطر اخذ پول امانت خويش بوی رجوع نمودند وی که تا انوقت پياده بکار می امد دفعتا از پول باقيمانده يک عراده موتر جیپ بنز سياه اخرين مودل را خريد وبسواری ان بکار ميامد. مردم بيچاره با ديدن ان موتر شيک فکر کردند که او پول زياد دارد و باز هم مانند سابق بوی پول امانت ميدادند تا اينکه بعد از مدتی که پول زيادی را جمع کرد قطره آب شد و با پول های مردم و جیپش تا امروز مفقود الاثر گرديد.

اگر اين شخص را شناختی حتما در لستت اضافه کن ( شوخی کردم ) بااحترام
جواباريزاد10072
2005-08-11 18:29:02
فريده:
لست من نظربه موترهای جنابان عالی ترتيب شده است.
علی کانينو - بنس ۵۰۰ اس کلاس.
حاجی کريمی - اودی ۸
داکترفريدون - فورد ايکپديشن
گويا - آودی ۶
فريد هاشمی - لکسوس ۳۰۰
عبدلحکيم - فورد مانديو
جوابجمدر10060
2005-08-09 12:49:37
جمدر:
بفکر من تجارت در روسيه بخصوص میتود تجارتی که اکثریت افغان ها پيش ميبرند يک سيستم به اصطلاح ( قمار بازی ) است که يک روز ميليونر استند و روز ديگرکلينر !!!!
چون همه داد و گرفت اعم از اوردن مال و هم مبادلات پولی غير قانونی و به اصطلاح هموطنان ما در اروپا (کارسياه ) است . مثال ان واقعه اخير در مسکو!!!
به همين منظور در صحت ليست تان شک دارم با تقديم احترامات.
جوابآريزاد10017
2005-08-09 11:31:56
جمدر:
لست خودت متکی به چيست ،آيا نظرسنجی در بین افغانها انجام شده؟
جوابفريده10016
2005-08-08 23:33:38
آريزاد:
در لست پولدارترین اشخاص جهان که از طرف یک مجله آمریکایی نشرشده.
جواببرادرجرسقیل10008
2005-08-08 23:22:40
پاهنگ:
ثروتمندترين افغانهای مقيم روسيه قرار ذیل میباشد:

۱ - علی کانينو
۲ - حاجی کريمی
۳ - داکترفريدون
۴ - داکترگويا
۵ - فريد هاشمی
۶ - عبدالحکيم
جوابجمدر10006
2005-08-04 12:08:41
جرسقيل:
فهميده نشد که در لست چی استند لطفا معلومات بدهيد؟!
جوابآريزاد9953
2005-08-04 11:29:27
قاسم:
خبر خوب است اگر طياره های ان تاريخ تير شده نباشد و ارگانی برای چک و کنترول تخنيکی ان وجود داشته باشد .
جواباريزاد9952
2005-08-03 23:36:34
يک خبر.
درهمين روزها در کابل شرکت هواپيمايی جديد افغانی (افغان لیو) شروع بکارمیکند.
جوابقاسم9947
2005-08-03 18:00:53
اقای محترم فريدون:
من چندین مرتبه بخاطریک نامه کوچک به دفتر شما از شهر دیکر که حد اقل ۳۰۰-۳۵۰ کیلومتر فاصله دارد . امده یک بار بسته بود بار دوم سکرتر تشریف نداشت که همان نامه را تیپ نماید . انتقاد من بالای تحصیل شما نبوده .بلکه بالای اصول کار شما .باز رفتم بشهر خود سه روز بعد امدم متاشفانه که باز هم تایپیست موجود نیود .شما منحیث امر شعبه تصور نماید. که من بدون اینکه انتقاد سالم به ادرس شما نمی کردم پس چه میگردم ؟

دفتر شما نهایت مهم ،بارزش در تمام ساحات زندگی ،نه تنها برای سفارت و افغانستان بلکه در امر مناسبات روسیه افغانستان ودیگر ممالک رول بسا مهم وبارزش دارد .شما یک بار دفتر اتشه تجارتی تاشکند، دوشنبه ،دوبی، چین،ترکمنستان را مطالعه فرماید .نصف مهاجر افغان وبیشتر از ۸۰ فیصد مصارف هیا ت هایکه از افغانستان تشریف میبرد وسفارت خانه های خود رابه دوش دارد.

در سفارت شما زمانیکه ساعت چیزی کم یک بجه شود . باز محمد نام وهمان بابا کک روسی عاجل چیغ میزند که خارج شوید وقت نان ما است . به هر صورت انتقاد شما هم و از من هم به جا است پیروز باشید انتقاد که جنبه اصلاحی داشته باشد . ومن الله توفیق
جواب باز محمد9942
2005-08-03 14:42:15
فريدون
سلام و احترامات خود را به داکتر صاحب کورگانی میرسانم.
من منحیث یک تاجر افغان که مانند سایر وطنداران در شهر مسکو ودر مهاجرت بسر میبرم از شما و اداره شعبه تجارتی در مورد کمکی بزرگی که در حل مشکل من در گمرک مسکو نموده اید بئینوسیله ابراز امتننان مینمایم بااحترام ( مصطفی نبیل )
جوابمصطفی9937
2005-08-02 16:08:54
فريدون:
در این که بخش تجارتی مردمی تر است هیچ شک وجود ندارد. من هروقت که به دفتر داکترصاحب سرزديم حتماً چای ، کلچه و حتی میوه خشک پیشنهاد کردند.
جوابانجنير9925
2005-08-02 15:39:40
بازمحمد:
برادر گرامی و ناآشنای آشنا (باز محمد؟!!!) سلام!
ایمدوام که صحت باشید در مورد انتقاد شما باید بنویسم که مقوله انتقا چز بسیار مفید و ارزنده خواهد بود در صورتی که واقعا از روی صداقت و روحیه اصلاحی کار باشد.
گاندی بزرگ گفته بود (متوجه باشید هر زمانی که انگشت انتقاد را به سوی کسی می گیریم در حقیقت سه انگشت ما بطرف خود ما خواهد بود)
متاسفانه نمی دانم شما به اراده خود و یا به اشاره دوست نادان دیگری دست به انتقادات فرمایشی و بی ریشه زده اید بطور مثال در مورد تحصیلات و سواد بنده معلومات تان کاملا ناقص است و و یا کدام روزی را مثال بدهید که کسی به دفتر ما تشریف اورده باشد و دروازه آن برویش بسته و یا کارش به عقب افتاده باشد که شما مانند (مدیر مامورین) هر روز از ما حاضری گرفته و انتقا کرده اید که چرا غیر حاضر استیم!!! آا کار و مصروفیتی بجز از حاضری گرفتن دیگران ندارید؟ آیا بهتر نیست که یکبار ببسوی کارکرد خود ببنیم به اصطلاح سر به گریبان خود کنیم.

دفتر ما به جرئت گفته می توانم که مردمی ترین دفتر در سفارت است که دروازه آن بروی تمامی هموطنان ما باز است ما حتی در مواردی که از نگاه کاری مربوط ما هم نبوده کوشش نموده ایم به هموطنان خویش کمک و مساعدت نمائیم ممکن همین روحیه کاری ما سبب خشم تعدادی گردیده باشد.

من مطمئن استم که گفتار مرا تاجران و هموطنان که واقعا با نمایندگی تجارتی مسکو سروکار دارند تائید خواهند نمود.
اگر واقعا هدف پیشنهاد سالم را دارید بفرمائید مستقیما ما را در جریان بگذارید و در کارها منحیث یک هموطن ما را یاری برسانید تا متحدا برفع نواقص بپردازیم.
با احترام
دوکتور فریدون کورگانی
اتشه تجارتی ج.ا.افغانستان در فدراسیون روسیه
جوابفريدون9924
2005-08-01 11:00:43
سلطانعلی عزيز قربان چشمت !‌همه حرف هايت بجاست . به آرزو بربادی باکستان . آرزو ميکنم که يکروز دو کشور با هم دوست افغانستان و هندوستان مانند قيچی برنده باکستان را از هم بدرانند و يک بخش باکستان مربوط به افغانستان و بخش ديکرش مربوط هند شود .
جوابشادگل9915
2005-07-16 13:03:48
سلام و احترامات خدمت دوستان عزيز مقيم روسيه تقديم است!
آياکسی ميتواند از تجاران پولدارو مشهورافغانی مقيم روسيه نام برد؟
اين معلومات برای کتاب که «مهاجرين افغانی در سراسرجهان» خواهد نام داشت، ضرورت است.

تشکر.
جوابپاهنگ9719
2005-07-16 11:38:29
سلطانی:
راستی که سیاست پاکستان در قسمت کشور ما همیشه خسمانه بوده ولی سیاست دولت ما مخصوصاً اقتصادی هم در این قسمت جالب بوده و سوالات زیادی را بمیان می آورد. مثلاً : وزیرمحترم تجارت افغانستان چند روزقبل گفت که میزان تجارت بین دوکشور یعنی افغانستان و پاکستان در سال گذشته به ۲.۵ میلیارد دالر رسیده یک بخش مهم واردات کشورما از پاکستان می باشد که عواید خوبی برای دولت پاکستان است از کاچالو گرفته تا پیاز تیل گوشت و ... از پاکستان وارد میشود و این همه درحالیست که همین اجناس را میتوان از کشورهای آسیای میانه به قیمت و کیفیت خوبتروارد کرد و هم در این جا این سوال مطرح می شود که چی مانع این کار میشود آیا تجارهای ما این مطلب را متوجه نیستند یا در دولت طرفداران پاکستان وجود دارند که با تسامیم خود از اقتصاد این کشور دفاع میکنند. من روزی در یک سایت خواندم که آمریکایی ها برای مصارف خود روزانه ۱۵۰ لاری تیل از پاکستان خریداری میکنند که با این عمل خود اقتصاد پاکستان را تقویه میکنند آیا در منطقه دیگرکشوروجود ندارد که از آن تیل خوبتررا به قیمت ارزانترخریداری کرد این طورگپ ها بسیار زیاد است که امیدوارم دوستان هم در این مورد چیزی بنوسند ممکن کسی از دولت متوجه شود که ما افغانها آنقدرهم ساده نیستیم و این موضوعات را متوجه شده ایم. تشکر از توجه تان!
جوابنعیم9717
2005-07-16 00:34:54
بلی دوست محترم عبدالله !
این استاد بسیار خوب وبجا گفته پاکستان دشمن جان ،مال،استقلال ،کلتور وفرهنک ماست .
هر پاکستانی که به افغانستان می اید فقط وفقط برای تخریب،مین گزاری، جاسوسی،ترور وبس.
پس بر مااست طبق هدایت محترم کرزی در هر جا هر خارجی راکه می بینیم دستگیر وبه پولیس تسلیم نمایم . مگربدون پاکستانی ها ا نها حاجت به محاکمه ندارد راسا به اعمالش برسان .خداوند برایت اجر میدهد .دنیا را از شرش خلاص و نجات بدهید. مرکز تمام بدبختیهای جهان پاکستان است . ببینید هر ترورست که در جهان دستگیرشده ،گشته شده ویا اعمال ترورستی را انجام داده ویا هم میدهد پاکستانی است یا در پکستان درس خوانده و یا هم از پاکستان رهبری میگردد. فعالیت بر ضد تروریزم در جهان بی فایده است. تا زمانیکه:
هسته اصلی ان در پاکستان نابود نشود .فعلا تمام القاعده ،عربها،طالب ها،گلبدینها،یلداشهاوایگور های چنای در پاکستان از طرف استخبارات ان کشور حمایه،تعلیم وتربیه وتمویل میگرددکه بعدا بخاطر تخریب به تمام جهان تقسیم بنی میگردد.اگر لندن و واشنگتن جدی از مشرف نخواهد که انها را به واقعت دستگیر،مراکز تعلیم وتربیه انها بسته ویا تخریب شود.امکانات مالی انهارا قطع نماید . خوبی در خوب در غیر ان چقدرا نسانهای بیگنا دیگر شهید خواهد شد . افسوس. افسوس
جواب سلطانی9711
2005-07-15 23:48:39
دوستان محترم وگرامی !
اگر هر افغان به وطنش دل بسوزاند هیچ مشکلی نیست که اسان نشود . مگر ما افعانها انترس شخصی را بالا تر از ملی می دانیم طور مثال شعبه تجارتی سفارت افغانستان در مسکو - طوری بنظرميرسد که شعبه شخصی آمرآن و معاونش باشد که در شعبه تشريف نداشته همیشه مصروف کار های شخصی شان می باشند [....]

این مامور رسمی و دیپلومات یک دولت است . اگرچه معلومات است که وی و معاونش هردو تبدیل شده . امید واریم که دولت افغانستان ،وزارت خارچه ووزارت محترم تجارت در حصه کدر های خود .که حد اقل باسوا د،وبتواند تا سیاست دولت و وظایف روزمره خویش را به وجه احسن اجرانماید . تعین نماید .بس است بگذریم از مسایل قومی ،منطقوی،سمتی ولسانی.باید تنها وتنها معیار لیاقت،مسلکی بودن، وشخصی باید باشد که شایستگی همان مقام وپست باشد . امید واریم که در سفارت کدرهای مسلکی ،بادانش،باتجربه واشخاصیکه به واقیعت نمایندگی یک دولت راگرده بتواند .انتخاب وتعین شود .
جواب بازمحمد9710
2005-04-30 12:58:16
محترم علی شيربرنا تاجر ملی افغانستان:
از همت نيک و وططرستی شما تشکر که دست سفارت را از يخن دريوران کوتاکرديد دو صد دالر گم شد از.
جوابفريد از مزار7763
2005-04-29 21:55:15
نمايندگی ۲۰ شرکت افغانی در تاشکند:
شما يک مکتوب منطقی با امضای تمام تجاران ما مقيم تاشکند عنوانی رياست جمهوری افغانستان (برای داکتراسپنتا) بنويسيد.
جوابتاجر7750
2005-04-29 15:04:24
تاجران افغانی در شهر تاشکند می خواهد اتاق ها تجارت رسمی بازکنند که ربط به سفارت افغانستان در تاشکند نداشته باشد امکاندارد يا نه ؟ در سفارت کدام مدد اقصادی بدست آروده نمی توانيم.
جوابنمايندگی ۲۰ شرکت افغانی در تاشکند7737
2005-03-30 13:18:44
امرالله:
راجبع به سوال شما در صفعه جوانب مثبت و منفی نوشته است هدف از طی مراحل اسناد های ضرور است و ۳۶ قلم مصارف به يک مال در افغانستان.
جوابمعاشر غضنفر6774
2005-03-30 11:55:24
معاشر غضنفر:
لطفاْ در قسمت صادرات از افغانستان به ازبکستان کمی روشنی بی آندازيد، اين موانع از سوی کدام دولت وضع شده؟ دولت ما يا ازبکها؟

تشکر.
جوابامرالله6772
2005-03-30 09:41:17
مصارفاتی صادرات سی ثن لوبيا از ازبکستان يه ديگر کشور با گرفتن تصديق های ضروزی مراحل با نکی گمرگی ودر صد دالر در يک ساعت آمده صادر می شود يک موتر مالته از افغانستان يک هفته و قت و ۸۰۰ دالر قلمانه کار دارد که صادر شود .
جوابمعاشر غضنفر6767
2005-03-29 22:46:28
علي غوربندي مسكو:
در چين هم حکومت دکتاتوری است ولی با همه ممالک روابت خوبی تجارتی دارد، حتی با آمریکا، ما بايد منافع ملی خودرا در نظرگيريم نه آنراکه در کجا تجارت به دست دختر کی است. درمورد روابط جنسی وزيرخارجه البته شما بسيار پرمعلومات هستيد.
جوابگويا6755
2005-03-29 20:49:40
فهیم از آلماتا:
ممانعت و اجادی مشکلات برای تجاران افغانی در شرایط کونونی خیانت بوطن و مردم افغانستان است.
جوابمعاشر معبودالا6751
2005-03-29 14:49:36
تاجر:
چرا دولت افغانستان که سفارت نمايندهء رسمی آن است به تجارت بین ازبکستان و افغانستان ممانعت میکند؟ آیا این ضرر به اقتصاد افغانستان نیست؟
جوابفهیم از آلماتا6742
2005-03-29 13:15:32
معاشر غضنفر:
پرابلم های سفارت افغانستان در تاشکند بخاطر ويزه و رخصت نامه و پرداخت قلمانه به ۳۶ اداره مربوثاط قمث يک موتر کچالو ۱۰۰۰ دالر و مصرف آن ۲۰۰۰ دالر رسيده است.
مالهای وارداتی از پاکستان و ايران چنين مصارفات را ندارد.
جوابتاجر6740
2005-03-29 12:59:41
واردات خرورت اوليه افغانستان از ازبکستان در سال ۱۳۸۲ الئ دو صد هزار تن شده بود.
چرا در سال ۱۳۸۳ مناسفه آن که هزار تن می شود هم وارد نشده.؟
جوابمعاشر غضنفر6739
2005-03-29 12:28:02
سلام به شما سابق خبر نگار آژانس اطلاتی باختر بودم می خواهم آدرس الکترونيکی آن را بدهد.
جوابامان الا معاشر6738
2005-03-29 12:16:25
استراس يک شرکتی شروی سابق است چراه از هر موتر مال تاجير که داخل افغانستان ميشود هچ ارتباط به استراس ندارد پول میگرد ؟
جوابمعاشر غضنفر6737
2005-03-29 12:07:28
بشر:
به سطع سفارت افغانستان در تاشکند نوشته است قمت ویزه یک مراتب ۶۰ دو مراتب ۸۰ میباشد
دریور مجبور است در یک ماه از ۵ الئ ده مراتب ویزه ۸۰ دالری بگرند .
جوابمعاشر غضنفر6736
2005-03-29 11:58:34
غضنفر معاشر:
دريور های که مواد ضرورت اوليه مثل ميوه تر لبنيات خوبوبات را هر روز از ترمز الئ حيرتان مزار شريف و يا ايبک ميبرند تقريبأن در يک ماه الئ پانزده مراتب ميشود که مقدار آن الئ ۶۰۰دالر قمت یک ماه ویزه ميشوند . استدلال کنند گان توسط شحص سفير صاحب عبدالصمد از اداره سفارت کشيده است.
گزشته از آن مقامات سفارت از ورود هر موتر به داخل افغانستان دو صد دالر بنام رخصت نام سفارت احد می گردند که مجبوأ تاجران افغا نی که ورقه عريضه خود را اعنبورنی آغای حامد کرزی زريعه وزير صاحب تجارت و معين صاحب وزرات ماليه دولت اسلا می افغانستان ارسال کردند و در همان روز تکس دوصد دالری رصحت سفارت در تاشکند غير قانونی شناخته شده تاجرانی افغانی ومردومی افغانستان را مدد گرديد.
جوابمالک موتر6735
2005-03-28 21:24:37
بشر:
دريورانی ازبکستانی کی به مزارشريف بارميبر ند حق بشتر ويزه را بمدت ۴۵ يوم سه مراثبه رفت آمد ندارند که سه مراتبه ويز را دريوران کمثر از يک هفته اجرا ميکند و مجبور ويزه دوم را تکرار بگرند که در هر ماه بشتر از ده مراتبه رفت آمد اضافه از ۴۰۰دالر ميشود . هر مرتبه ويزه ۴۰ دالر میپردازند. اگر اشثباه باشد از سفیر افغانستان مقيم تاشکند بپرسيد. که در مدث چند ماه پاسپورث ازبکستانی از ويزه افغانستان پورشده اسث.
جوابمعاشر غضنفر6716
2005-03-28 20:26:24
تايخ شماره

عنوابي

ازکجا بکجا

نمبر موثر اسم دریور

توعیت بار مقدار بار

کرايه پش پرداخث
جوابفريد6715
2005-03-24 22:45:04
غضنفر معاشر:
ايجا حتما کدام اشتباه شده، ۴۰۰ دالر غيرمنطقی است.
جواببشر6594
2005-03-24 18:00:02
هر دريور بار کشی از بکستان که در ماه ده مراتب به افغانستان داخل و خارج شور مبلغ ۴۰۰ ذالر قاتوتی به قونسولگری افغانستان مقيم تاشکند می پردازه آيا ویزه کدام کشور ذیگر هم چتان قیمت دارد؟
جوابغضنفر معاشر6591
2005-03-17 18:10:58
لطيف:
افغان ها محصول پرداختن و .... دوست ندارند، بناْ سرمايه هايشان رسماْ ثبت نيست.
جوابخالد6466
2005-03-14 17:02:47
لطيف:
ديروز بچه های سوواستوپل گفتند که دو نفرافغان در فهرست استند: يکی بوت فروش است از کارپول سه که ميرويس نام دارد و ديگر هم اشک ريز صاحب از کارپوس چهار.
جوابجرسقيل6417
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.