English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ تاريخ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
2006-05-10 22:58:24
احمد جميل:
درسال ۱۸۸۸ ردلنسدون نماینده با اقتدار انگلیس از بدو ورود خویش به هند بر امیر عبدالرحمن خان فشار اورد تا یک هیت هند برتانوی را برای مذاکره راجع به مساله سرحد شرقی و سایر مسایل در کابل بپذیرد. امیر از قبول این پیشنهاد بعلت جنگ اسحق خان معذرت خواست.سپس ویسرا هند برتانوی در نامه دیگر سختگیری امیر را در مورد طرفداران اسحق خان مورد انتقاد قرار داد که امیر انرا مداخله در امور افغانستان تلقی نموده و سخت ازرده شد.

در سال ۱۸۹۲ پس از انکه امیر حاکمیت خودرا بر اسمار ٬ وانه و چا گی قایم کرد ٬ ویسرا باز
موضوع اعزام سفارت را عنوان نموده پیشنهاد کرد که جنرال را برتس را در راس هیت سیاسی
در زیر حفاظت یکدسته از نیروی نظامی بکابل گسیل نماید٬ امیر که به هیچصورت به امدن رابرتس با سابقه او در جنگ دوم افغان و انگلیس انهم در راس یکدسته از قوای نظامی راضی نبود٬ جنگ هزاره و حمله مرض نقرس را بهانه ساخته از قبول این پیشنهاد طفره رفت تا انکه رابرتس که مو عدخدمتش در هند بپایان رسیده بود به انگلستان بازگشت٬در جریان جنگ هزاره
حکومت هند عبور اسلحه و مهماتی را که امیراز اروپا خر یداری کرده بود از خاک هند متوقف ساخت.
و معلوم بود که مقصد ان وارد نمودن فشار بر امیر و منصرف ساختن او ار نفوذ در مناطق سرحد میباشد.امیر که شکا یات رسمی اش دراین مورد بی نتیجه ما ند بلاخره ساترپاین انگلیسی را که به صفت متخصص در ماشین خانه کابل کار میکرد٬با پیام خصوصی نزد ویسرا فر ستاد. این اقدام نتیجه مثبت داد باین معنی که پاین دلایل خوف و ازرده گی امیر را برای ویسرا بیان کرد و ویسرا هم شکایت خودرا شرح داد و در نتیجه بد گمانی ها رفع گردید و امیر به پذیرایی از هیت سفارت انگلیسی بر هبری سرمارتر دیورند سکرتر امور خارجه هند در کابل راضی شد.

هیت دراواخر سپتمبر ۱۸۹۳ در سرحد تورخم از طرف سپه سالار چرخی پذیرایی شد و بتاریخ ۲ اکتوبر حین مواصلت بکابل با بیست ویک اتش توپ استقبال گر دید. مذاکرات در فضای ظاهرا دوستانه اما مملو از فشار و تهدید از جانب هیت انگلیسی و خوف و بد گمانی از جانب امیر پیش میرفت. نتیجه مذاکرات دراینباره انعقاد موافقت نامه مورخ ۱۲ نومبر۱۸۹۳ در مورد سر حد شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا سرحد ایران بود که بنام خط دیورند شهرت یافت. بموجب احکام این موافقت نامه امیر از ادعای افغانستان بر مناطق مثل صوات٬باجور٬چترال٬ وزیرستان و چمن صر فنظر کرد و در مقابل تصدیق انگلستان را در مورد اینکه دره کنر تا اسمار و علاقه
بیرمل در وزیرستان جز افغانستان میباشد و طر فین موافقت نمودند تا حد بخشی در خود محل تو سط هیت مختلط صورت بگیرد.

خط دیورند بزور وجبر وتهدید به مقاطعه و جنگ بالای امیر تطبیق گردید و در اثر ان افغانستان قطعات وسیعی را به برتانیه واگذارشد.
دوست وهموطن عزیز احمد جمیل جان من این مطلب را ازکتاب میر محمدصدیق فرهنگ بنام
افغانستان در پنج قرن اخیر تحریر کردم تو صیه دوستانه من بشما این است باید این کتاب و کتاب
افغانستان درمسیر تاریخ را حتما بخوانید و بخرید. نا گفته نماند من بسیار مختصر نوشتم امید مورد اقناع خاطر تان قرار گیرد.
جوابولی از هالند14313
2006-05-10 20:08:11
برادر گرامی بهادر شاه
با درود فراوان بر شما البته قضاوت درين مورد از صلاحيت و دانش من بالاتر است اما چند نکته را که نطر من ميتواند تلقی شود به شما عرض ميدارم:
نخست اينکه زبان دری و فارسی را نميتوان به دو زبان دری و زبان فارسی تقسيم کرد چون اين دو لهجه يک زبان واحد يعنی فارسی دری است.
بفرمود تا پارسی دری
نوشتند و کوتاه شد داوری
اين گفته فردوسی بزرگ ميتواند گواه اين باشد که بنده در بالا عرض کردم. البته هزار ها مثال و دليل ميتوان اورد که درينجا گنجايش ان نيست و اين وظيفه دانشمندان ما است که همه را اگاه سازند.
دوم کسانيکه اين دو را زبان های جداگانه ميدانند اهداف سياسی دارند نه فرهنگی. واين اهداف برای محو زبان فارسی دری از افغانستان از طرف انها بطور اگاهانه دنبال ميشود که يقيننا خواب و خيالی بيش نيست. اين ارجمندان در يکی از سايت های افغانی (نميخواهم نام ببرم) بطور فعال حضور دارند. در همان سايت من نوشته يکی از انها را که خانمی است هموطن و در امريکا زنده گی ميکند خوانده ام که بسيار مغرضانه فارسی و دری را از هم جدا دانسته و نوشته اند که گويا( زبان مردم ايران را مردم افغانستان نمی فهمند). بلی درست است ان فرق لهجه يی است که هر منطقه لهجه خاص خود را دارد که ميتوان از لهجه کابلی-بدخشی-شمالی-هزارگی وغيره نام برد. اگر اين خانم روزی به بدخشان سفر کنند با اين طرز فکر يقيننا به ترجمان ضرورت خواهند داشت. برادر عزيز نميخواهم بيشتر از اين درد سرت بدهم درينمورد نوشتن وقت و دانش زياد ميخواهد که من از ان عاجز ام البته در حدود توان خود برايت نوشتم .
با درود
جوابفردين14308
2006-05-09 16:36:09
خلاصه فرق بین زبان دری و فارسی ایران در چه است؟ تا به حال شما روشن فکران عزیز نتوانستید که این مسله را بیان دارید.
جواببهادرشاه14280
2006-05-07 05:53:56
رباب احمد شاه ابدالی که از ارگ کابل دوزدی شده بود پیش مه است مگم مه بقیمت ۳۵۰۰ کلدار خریدیمش
جوابکلک راستگوی از توره بوره14217
2006-05-07 05:52:20
کاکه گل بدخوی:
تو از کجا خبر شدی یا خریدار بودی یا فروشنده ها ها ها اگر حالا در افغانستان میبود هم در برنامه خل سلاح خدا میدانه چی میشد
جوابکلک راستگوی از توره بوره14216
2006-05-03 13:35:56
در باره خط ديورند و سوابق تاريخ آن در بنده معلومات بدهيد خوش خواهم شد.
جواباحمد جميل14148
2006-04-20 05:27:02
آيا ميدانيد که تفنگچه مکناتن که توسط ان وزير اکبرخان خود مکناتن را کشت در طی چور و چباول مجاهدين و حمله بر موزيم ملی افغانستان اين تفنگچه را به ۱۴۰ کلدار باکستانی در باکستان فروختند؟
جوابکاکه گل بدخوی13837
2006-04-12 22:32:23
ای افغان با غيور وخبير تو چه شدی ؟

تو که استقلال امانيه رابه خون قلبت خريدی .توکه خوشبی خونت هنوز در درهای سربفلک گشيده جنوبی و دشت های ميوند گلگون است کجا شدی ؟
ايروز نواسه ها واطفال معصومت در کنر وغزنه وهرات باستان زی دشمن حريمنی در خون لوت ميخورد چه شدی ؟ .ان تحفه نازنينی که به هزاران سبا انگليس ( مکناتن) فرستادی چه شدی ؟

ايروز زی سرحد ات همان نو اسه اينگیلس دفاع ميکند ؟

به همان سرحد ی( هلمند) ميرودکه غرور چادر ملالی هابا خار سجده به روی نهاده بود

بيدارشو .بيدارشو در مقابل بنچابی بيدارشو در مقابل ايران بيدارشو مقابل عرب بيدارشو

متحدشو باز متحدشو بخاطر افغانستان واحد بدون هزارو تاجک و بشتون مگر بنام افغان متحدشو
برخيز وبران عرب وهابی . در بخل گير يتيم خويش نه به چشم نگا کن ُنه برنگ نه به قوم ولسان

ای افتخار افغان. با جهان مترقی بساز و بخوان و ببيش رو .....
جواب سلطانی13664
2006-04-11 21:25:14
رفيع اوغان

مسايلی چون خراسان بزرگ و استعمال واژه افغانستانی هيچ ارتباطی به ايران ندارد.اين تبليغات شما و بادارانتان ای.اس.ای و انگريز است. ای.اس.ای و انگريز بقای خود را در افغان و افغانستان ميبينند طبيعی است که از افغانستانی و خراسان که يگانه راه برون رفت از مسايل امروزی کشور ما است هراس دارند.
برادر گرامی تا دير نشده سرت را در گريبانت کن و يکبار بدون تعصب در باره مردم و کشور فکر کن انوقت همه چيز برايت روشن خواهد شد.

جوابفردين13645
2006-04-03 10:41:40
جناب آقای ولی از هالند:
اميدوارم زندگی تان مالامال از خوشی ها باشد
در مورد سوال شما بايد بنگارم که : بنده حقير و فقير يک تاريخ دان نيستم اما در باره فرهنگ و ريشه های نژار آريائی از اين جا و آن جا کم کم معلومات دارم بدين ملحوظ که ميدانم من نيز جز اين مردم و فرهنگ بزرگ هستم اين جمله را نوشتم
جواباجمل13418
2006-04-01 22:56:05
دوستی تحریرکرده اریائیان خوش دارند انها را احمق خطاب کنند نه افغان . اریا مهمترین شعبه نزاد سفید. قومی که در ابتدا درشمال فلات ایران به صحرا گردی میگذرانیدند.سه هزار سال پیش از میلاد مسیح بطرف جنوب متوجه شده قسمتی از انها به هند رفتند قسمتی هم در فلات ایران ساکن شدند. دسته هائی هم از انها به یو نان واروپای جنوبی و سر زمین المان و اروپای شمالی رهسپار گشتند و انها اجداد ایرانی ها و هند یها و یو نانی ها ورومی ها وبیشتر ملل امروزی اروپا و امریکا محسوب و نزاد هند و اروپائی و اریائی و اریائیان و اریانی و اریان و ارین نامیده شده اند. دوست ما به نوشته خود توجه نموده برای ما واضح سازند . تشکر
جوابولی از هالند13377
2006-03-26 12:56:03
راستش را ببرسيد تمام آريائيان خوش دارند آنها را احمفق خطاب کنند نه افغان
جوابآريايی13275
2006-03-26 08:13:29
امين:
خواب خراسان بزرگ را از سر بيرون نما و در اين هيچ جای شک نيست که تو برنامه های ايران را به پيش ميبری ولی به ياد داشته باش که افغانستان بود هست و خواهد بود.
چرا کله ات را به کار نمياندازی ما افغان هستيم و افغان باقی خواهيم ماند ولو اگر يک نفر هم زنده باشد ولی جای افسوس است که تو منحيث يک افغان ميخواهی کشور ابايی ات را بخاطر منافع ايران توته توته بسازی در مورد ايران لطفآ تاريخ صفويان را مطالعه کن و بعد حرف رد مورد بگو .
ايران دشمن قديم(۵۰۰ساله) ما است و پاکستان دشمن ۵۰ ساله مرگ بر هردو.
جوابرفيع افغان13269
2006-03-22 15:11:56
امين:
موافقم. آنچه فرمودید واقعیت دارد
جوابراستگوی13245
2006-03-18 01:04:59
من تعجب ميکنم که بعضی از برادران چطور اين حقيقت صاف وساده را درک نمی کنند که دری فارسی تاجيکی يک زبان است وريشه در يک ناريخ دارند وانهای که ميخواهند اين مسئله را بصورت غلط ان وانمود کنند که هدفشان پارچه ساختن این این فرهنگ وجدا نشان دادن تاریخ ملتهای انست.تابتوانند درچنین فضای تاریک ومبهم تاریخی برایخودشان جایی باز کنند.دوصدوپنجاه سال پیش ما با ایران وتاجکستان هم کشور بودیم وتمام این سرزمین خراسان بزرگ بود وجنگهای داخلی وبلاخره منافع انگلستان ایجاب کرد که برای ما نام افغان که نام یکی از اقلیتهای جنوبی کشورکه نه تاریخ روشنی داشت ونه هم فرهنگ غنامندیرا بلای سرزمین ما گذاشتند وهمین مسئله منشائ تمام در گیری های امروز وهم چنان سالهای ما خواهد بود.چون تا کشوری تاریخ درست خودرا تدوین نکند وبه گذشته ای خود اشنا نشود ویا به اصطلاح خودرا نشناسد مسلم است که اینده خودرا نمیتواند تصویر کند
جوابامين13176
2006-03-16 00:37:15
سلام به همه افغانها به همه مهاجرین دور از وطن به همه مهاجرین مقیم ایران مهاجرینی که همه نوع توهین وتحقیر برادران دوست ومسلمان ایرانی خود را تحمل می کند عزیزانی که با زحمتهای زیاد و حقوق کم ایران را اباد کردند عزیزانی که زیر کارهای طاقت فرسا به انواع بیماریها مبتلا شده است مها جری از ولایت سرپل
جواباواره13130
2006-03-16 00:22:13
احمــــــــــــر شیبر:اصلاحات اداری یعنی حرف موفت . چرا که در کشور ما از وزیرای بالاگرفته
تا ابدار چیهای ادارات با رشوت کار مکنند .
البته از انها گله هم نست چرا که از ان بالا چزی به انها نمیرسد.
اول ما باید به فکر اصلاحات جیبهای مقامات بالا باشیم بعد به فکر ادارات.
جوابجاوید مرادی13129
2006-03-13 11:06:23
سلام دوستان.
برادرانی که حرف از ادبيات و فرهنگ حرف ميزنند ابتدا بايد کلمه (لسان) را از سر زبان شان دور ساخته به جای آن از کلمه زبان استفاده کنند. چون خود کلمه (لسان) نشان دهنده استعمار است و نشان ميدهد که زمانی زبان ما مستعمره بوده. تا جايی که ميتوانيد از کلمه های سچه زبان خود استفاده نموده بعدا بحث کنيد
جوابراستگوی13093
2006-03-12 20:46:44
شاهین:
ای برادر جان گشتی ما را با اين شعر هايت.ترا به خدا اين جهادی های بی غيرات اينقدر لايق شعر های خوش را دارند ..........همان شعر تان را مشد به نام من نوشته ميکردی هم خدا خوش هم من............به شعر هايت خداوند قهر ميشود.
جوابحميد13085
2006-03-07 07:35:52
گلو:
اشتباه ميکنی ما بافرهنگ ترهستيم من لسان زيبای پشتو و لهجه زيبای دری کشور را با هيچ لسان و فرهنگ و لهجه دنيا عوض نميکنم چی باشد ايران و تاجيکستان ويا پاکستان.
لسان ديگران اموختن علم است
فراموشی لسان خود بی علمی

غافل مباش
جواببر هاندالدين (ربانی)12990
2006-03-04 09:45:50
بر هاندالدين (ربانی):
ما افغانها به فرهنگ فارسی (ایرانی) نظر به پاکستانی و يا انگليسی نزديکتريم.
جوابگلو12953
2006-03-04 08:45:38
میرزایی:
ايران کوشش دارد تا فرهنگ خود را بر افغانها تاميل نمايد و پسران غافل مادر وطن بدون اگاهی و علميت به تبر انها دسته ميدهد ؛ زمینه را برای رشد لسان و فرهنگ ايرانی مساعد ميسازد ولی بايد به ياد داشته باشيد که هر ان کس را سرکوب خواهيم نمود که به لسان و فرهنگ ما خيانت کند و باداران خارجی خود را خوش نما يد.
جواببر هاندالدين12952
2006-03-03 15:18:28
روی کدام دلیل وبرهان شما دری را از فارسی وفارسی را از دری ویا تاجیکی جدا میسازید وبه نظرمن تمام ین نامها جعلی خواهند بود و آنهای این نامها را گذاشته اند که تفریقه کارشان بوده وخواستند که این فرهنگ را پارچه نمایند به چنین مسایل دست زدند ودشمنی شان را نشان دادند.
جواب میرزایی12945
2006-02-12 20:33:55
عمری که به تلخی گذرد کوتا به شيری که شکاری نبود روبا به
از ان حسن که منفعت نرسد به کس گر يوسف ثانی بود در چاه به

دوستان عزيز اول سلام بعد از سلام از مطالب که بيجا است و با عث خورد شدن شخصيت تان ميگردد و سويه تعليمی و تربيتی تان را کم نشان ميدهد خصوصا در بخش فکاهيات خود داری نمايد به خصوص هموطنان ما که مقيئم ممالک های خارخی هستند. تشکر
جواب ارين12726
2006-02-01 16:33:37
آريزاد:مورد دری میخواهم اثر کسی را که در مورد دری نوشته برای تان تحریر کنم.

دری: منصوب به در(دربار) وزبان فارسی در غهد ساسانی ها به موازات پهلوی رایج بوده.
دنباله زبان دری قدیم که از خراسان قدیم به سوی نواحی دیگر سر ایت و پس از اسلام زبان ایران
گردید. نظامی گنجوی گوید.
نظامی که نظم دری کار اوست - دری نظم کردن سزاوار اوست
بعضی انرا به فصیح تعبیر کرده اند و هر لغتی که در ان نقصانی نباشد دری گو یند. هچو اشکم . شکم-مگوی و گوی . بشنو و شنو دری باشد. لغت ساکنان بوده که در بلخ و بخارا و بد خشان و مرو است . بعضی گو یند دری زبان اهل بهشت است.رسول الله(ص) فر موده( لسان اهل الجنته عربی او فارسی دری) ملا یکه اسمان چهارم به لغت دری تکلم می کنند.
دری منسوب به دره کوه را نیز گو یند. همچو کبک دری و اعتبار خوش خوانی هم تواند بود.

دوست عزیز این یادداشت را از لابلای یادداشت خود انتخاب کردهام امید مورد قبول همه خواننده
ها قرار گیرد.
جوابولی از هالند12554
2006-02-01 08:18:25
يعقوب:
يعقوب جان هرگاه مردم افغانستان خواسته وبااعضای جامعه مدنی دست بدست هم داوده ودولت رامجبورنموده تاجنايتکاران جنگی را که شامل دوره های مختلف رژيم های تحت حمايت شوروی سابق ُ دوران حکومت اسلامی ودوره سياه طالبان راوحتی قبل ازاين سه دوره ميشود ُمحکمه خواهند شوند.
جوابنويد12549
2006-01-10 05:47:08
احمــــــــــــر شیبر:
جزوه كوچكي كه پنج مقاله ازيك نويسنده افغاني در كابل منتشر شده بنام ( اصلاحات اداري ضرورتي براي افغانستان اما!!) اين را پيدا كن و بخوان
اما اصلاحات اداري با شيوه اي كه فعلا در افغانستان است به نظر ما اصلاحات نه بلكه ايجاد فساد است ، شما ببينيد بكعده را كه ار خارج پيتزافروشي داشته مثل جاويد لودين و امثال اين آدم ها كه بعضا نگهبان قبرستان بوده، ضرف شويي ميكرده ، يا با چند خانه قرارداد داشته و هرروز رفته تشناب هاي آنها را پاك ميكرده ، اينها را بنام متخصص آورده اند، تعداد اين مجموعه ۵۰۰ نفر است كه از ۵۰۰ تا ده هزار دالر معاش ميگيرند ، حالا شما فكر كنيد كه در يك چوكات يكعده با اين معاش و يكعده ديگر كه سالها رنج اين مملكت را تحمل كرده بالاتر از سه هزار افغاني معاش نمي گير ند ، ايا اين اصلاحات است يا فساد ؟
اينها تنقيص را اصلاح ميدانند و ما ديديم كه اين حركت حتي باعث قتل گرديد. در وزارت دفا ع آدم كشته شد .
جواباحمد جوزجانی12225
2006-01-07 10:02:26
اينهم يک نمونه آقای شعيب!
کوچ ستاره
مسعود رفت و خا طره اش جا ودانه ماند
داغ غمش به سینهِ یاران نشــــا نه ماند
همچون ستارهِ سحر آ هنگ کوچ کرد
مارا بدام ظـــلمت تلخ شبــــــــــــــا نه ماند
جاری بسا ن چشمهِ خور شید ره برید
در لحظهِ غروب غمش شــــا عرانه ماند
سیمرغ قاف سرخ شهاد ت عروج کرد
راهش گرفت و رفت ، بجا آشـــــیانه ماند
در انحنای قا مت یک نسل نیمه جان
بار نبود خویش عجب بی بهانـــــــه ماند
بد نا خدای کشتـــــــــــــــی بی باد بان ما
دردا که رفت ، کشتی ما در کرانه ماند
بهر نماز عشق بخو نش وضو گرفت
سر را به پیشگاهِ خدا عا شقانــه ماند
آن شا عر ترا نهِ سبز مقا ومت
خا موش گشت و بر لب ملت ترانـــــــه ماند
بار گران بد وش، سبک بار پا کشید
از وی نه برج و بارهِ ، نه قصر و خانه ما ند
بی تخت و تاج پادشهِ ملک قلبها
کو چید و رفت ، لیک نه از خود خزانه ماند
فر ماندهی دلاور و داعی بی بد یل
حما سه آ فرید ، بگیتی فســـــــــــــــانه ماند
فر مان بداد همیشه و فر مان کس نبرد
آ زاده جان سپرد ، رسم شـــــــــها نه ماند
بعدی هزار سال سواری ز ره رسید
گردی ر زخ نشست، صیــــــــــــاد دانه ماند
کو رستم سوارهِ رخش مقاومت؟
کز شش جهت کمند و َرُخش در مـــیانه ماند
خا لیست جا ی شیر خراسان تا ابد
این نغمه نیز بر رگ تار زمـــــــــــانه ماند
دیگر کسی بپا یهِ " آ مر " نمیر سد
مردی یگانه بود که نامش یگانـــــــــه ما ند
جوابشاهین12150
2006-01-07 09:57:18
عزيزم شعيب کابلی!
شايد تو تا آخر عمر نتوانی شخصيت مسعود را بشناسی کسيکه شعرای بيشتر از ۱۰۰ کشور دنيا در موردش شعر دارند و هزاران کتاب تا حال در جهان در موردش نوشته شده است گناهي مرگ کابليها به دوش مسعود نه بلکه به دوش مزدوران استعمار ُ گلبدين ُ فاشيستهای قومگرا و مزدوران پاکستانست اول خود را در مسایل ملا کن بعد قضاوت کن و فراموش نکن که افغانستان تنها همین کابل زیبا؟ نیست بلکه ۳۴ ولایت دارد که هر کدام آن پیشینهِ تاریخی بیشتر از کابل دارند و زیباتر از کابل بودندمسوولیت خرابی اینهمه را همراه با شهادت دو میلیون انسان و معیوبیت یکنیم میلیون آدم کی بدوش دارد؟
جوابشاهين12149
2006-01-01 14:57:17
ميرويس:
حففيت گل سرخ هر دو خاور دارد.
جوابليلی از ها لند12032
2006-01-01 14:52:54
م هالند:
مالک:
بگزاريد کس های که به قدرت هستين فکر کنن .به اين که به جيب شان فکر ميکنن....
جوابليلی از ها لند12031
2005-12-24 09:05:07
يعقوب:
برادر محترم
تا احمق در جهان است مفلس در نميماند.
تا حمايت بعضی افراد بنام قوم ؛ لسان و مذهب از جنايتکاران جنگی زنده باشد؛ اين جنايتکاران جنگی به رياست شورا - مقام وزارت و ... ارتقا خواهند کرد و هر گز محاکمه نخواهند شد
جوابش آزاد11834
2005-12-22 10:33:12
يعقوب:
برادر عزيز در يک مملکت آيا ممکن است که نيم نفوس آنرا به میزمحکمه بنشانی ؟؟؟؟
خوب شوخی کوتاه نمودم جدی نگيريد !
جوابآريزاد11798
2005-12-20 00:47:03
سلام به همه هموطنان عزيز
من يک سوال دارم؛ ايا جنا ت کاران جنگی در ا فغا نستان محا کمه خوا هد شد؟
جوابيعقوب11784
2005-12-16 11:49:50
دری زبان اما هرګز فارسی زبان نی:
دوست عزيز با تقديم احترام:-
اولا از لعنت دادن و دشنام درين سايت لطفا خود داری کنيد و عقده های شخصی خود را در سايت های ديگری است که ميتواند مطرح کنيد
اصلا زبان دری فارسی و تاجيکی از يک سر منشا اغاز شده و مثال جوی های ابی است که از یک دریا سرچشمه گرفته که جستجوی قدامت تاريخی ان از حوصله من و شما دور است ولی در طول هزاران سال نظر به تسلط فرهنگی و داخل شدن لسان های ديگر در ان ها تفاوت های جزئی و طبيعی بوجود امده است .یک تفاوت دیگر هم تغیرات لهجوی و ( اکسینت ) است که درین زبان ها نظر به شرایطی که در بالا یاد اوری نمودم بوجود امده که این حتی در زبان مردم دری زبان داخل کشور ما هم قابل مشاهده است مثلا زبان مردم ملیت برادر هزاره بنظر شما چی است ؟
معلومدار که دری یا فارسی است که صرفا تفاوت لهجوی در ان بمیان امده است .
یک مثال دیگر شما ۴ هموطن دری زبان ما را از ولایت مختلف چون ( تخار - کابل - بامیان وغزنی ) دور هم بنشانید که با هم صحبت کنند به یقین که در صحبت شان مشکلات لهجوی بمیان میاید که این کاملا طبیعی است .اینکه ایرانی ها توانستند با اندازه زیادی کلمات و جملات خارجی و بخصوص عربی را از زبان خود دور کنند بنظر بنده موفقیت شان را نشان میدهد امید وارم که دست اندرکاران بخش ادبیات و فرهنگ کشور ما هم در زمینه پاک ساختن و حفظ لسان های ما دری وطن ما توفیق حاصل نمایند . بااحترام
جوابآريزاد11735
2005-12-16 01:12:49
م. يونس:
شايد در مورد تاريخ «خط دیورند» کسی ديگری برايتان معلومات دهد. من همين را ميدانم که يگانه مملکت که اين خط را تابحال به رسميت نشناخته است افغانستان است.
جوابپژواک11733
2005-12-15 20:37:02
هموطنان عزيز سلام...ضمنن بسيار علاقه دارم که در مورد (خط ديورند) معلومات داشته باشم...
آيا کسی حاظر است دقيق برايم معلومات بدهد ؟ ممنونتان خواهم بود. ( افغانستان زنده باد)
جوابم. يونس11729
2005-12-15 20:07:31
لعنت به هرآن کسیکه عوض زبان دری نام فارسی را استعمال مېکند. هر آن کسیکه در افغانستان تولد شده و زبان دری زبان مادری اش است بناا دری زبان است. اما تاسف که یک تعداد افغانها تا هنوزه حلقه غلامی ایران را بنام فارسی زبان حمل میکنند . ما هرګز عوض کیله موس ، عوض مسکه کره ، عوض کاکا عمو و عوض ماما دایی را استعمال نمی کنیم. فرق بین زبان دری افغانستان و زبان فارسی ایران زیاد است. لطفا ازین بیشتر خورا مسخره نکنید و افتخارات بیګانه ها را از خود نسازید.
اګر این سایت از هاست نامش باید دری . رو باشد
جوابدری زبان اما هرګز فارسی زبان نی11728
2005-12-11 00:49:08
سلام به دوستان عزيزم.من برای اولين بار از طريق ترانه های مرحوم احمد ظاهر با فرهنگ افغان ارتباط برقرار کردم.و افتخار ميکنم که اينهمه شور و شيدايی متعلق به مردم شريف و با غيرت افغان است.
جوابشهرام11671
2005-12-07 09:07:06
سلام دوست خوب من خيلی خوشحال شدم سايت توم ديدم من قکر می کنم اصلا ايران و افغانستان نداريم و همه با هم برادريم اميد وارم موفق باشي
جوابعلی11630
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.